• RSS
  • Wersja tekstowa
20.10.2017 Artykuł archiwalny

Kongres małych i średnich przedsiębiorstw

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek oraz p.o. okręgowego inspektora pracy w Katowicach Lesław Mandrak wzięli udział w VII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zorganizowanym 18 i 19 października 2017 r. przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

 

wwwDSC0161
 

Tegoroczna edycja kongresu zgromadziła liczne grono przedstawicieli środowisk gospodarczych, naukowych i politycznych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 

wwwDSC0096
 

Kongresowi przyświecało hasło: „Uwolnić biznes!”, będące postulatem przedsiębiorców wyrażającym gotowość zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie czy ekspansję zagraniczną. Spotkanie było tradycyjnie okazją do wymiany myśli, zdobywania praktycznej wiedzy oraz pozyskiwania kontaktów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

wwwDSC0174
 

Impreza została zorganizowana pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego. Odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych, warsztatów i spotkań, w których wzięli udział eksperci z kraju i zagranicy. W program kongresu wpisano dziesięć ścieżek tematycznych, w ramach których przedsiębiorcy szukali odpowiedzi na ważne w biznesie pytania: jak zwiększyć zyski, gdzie i kiedy promować swoją działalność, w jaki sposób zabezpieczyć interesy firmy, jak współpracować z samorządem.

Jeden z bloków tematycznych poświęcono problematyce kontroli w firmach i roli instytucji kontrolnych w polityce państwa. Prelegentami tego panelu zostali: główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Urszula Mendera – Bożek.