• RSS
  • Wersja tekstowa
30.10.2017 Artykuł archiwalny

Francuscy stażyści we Wrocławiu

Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy po raz kolejny podejmowali przyszłych inspektorów pracy z Francji, którzy od 23 do 27 października 2017 r. odbywali swój zawodowy staż we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP.

 

wwwDSC7128
 

Francuscy kandydaci na inspektorów pracy, kończąc szkolenie wstępne, uczestniczą w stażu realizowanym w administracji pracy innego państwa członkowskiego UE lub instytucji europejskiej. Państwowa Inspekcja Pracy od 2010 roku współpracuje z francuskim ministerstwem pracy i wspiera działania tamtejszych instytucji w zakresie reformy systemu kształcenia służb inspekcyjnych.

W tym roku Krajowy Instytut Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego z Francji (INTEFP) ponownie skierował do kierownictwa PIP prośbę o zorganizowanie wizyty dla 11-osobowej grupy swoich inspekcyjnych stażystów we Wrocławiu. Jej wiodącym tematem była ochrona osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgłębianie tej problematyki francuscy stażyści rozpoczęli od zapoznania się z obowiązującymi w polskim systemie prawnym formami świadczenia pracy, wynikającymi zarówno z kodeksu pracy, jak i z prawa cywilnego. Następnie zaznajomili się z zadaniami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania w oparciu o umowy cywilnoprawne.

 

wwwDSC7137
 

Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin przybliżyła zadania polskiej inspekcji pracy, związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących wypłacania wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej osobom wykonującym zlecenie lub świadczącym usługi. Zastępca okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu Arkadiusz Kłos zaprezentował stażystom doświadczenia i wnioski inspekcji pracy z dotychczasowych kontroli, dotyczących wypłacania minimalnego wynagrodzenia w stawce godzinowej.

Goście zapoznali się także z działaniami polskich inspektorów pracy w ustalaniu istnienia stosunku pracy przy umowach cywilnoprawnych oraz badaniem zapewniania w zakładach pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom zatrudnionym w oparciu o takie umowy. Poszczególne zagadnienia omawiali specjalizujący się w nich inspektorzy pracy: Andrzej Bugalski z OIP Bydgoszcz oraz Stanisław Kaczmarek i Łukasz Paroń z OIP Wrocław.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele OPZZ, NSZZ „Solidarność” oraz BCC, którzy zaprezentowali stanowiska związków zawodowych oraz pracodawców wobec atypowych form zatrudnienia, wskazując na korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania tych form przez polskich pracodawców.