• RSS
  • Wersja tekstowa
30.10.2017 Artykuł archiwalny

Obradowała rada programowo-metodyczna

Powołany zarządzeniem głównego inspektora pracy nowy zespół Rady Programowo-Metodycznej Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu odbył swoje pierwsze spotkanie 26 i 27 października 2017 r. w siedzibie ośrodka.

 

wwwDSC7142
 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora ośrodka. Tematem pierwszego jej posiedzenia była ewaluacja szkolenia aplikacyjnego kandydatów na inspektorów pracy. Przewodniczący rady Dariusz Mińkowski - zastępca głównego inspektora pracy podkreślił, że wyniki ostatnich egzaminów państwowych, wnioski i spostrzeżenia płynące z ośrodka, jak również od samych byłych aplikantów, wskazują na pilną potrzebę przeanalizowania założeń organizacyjnych rocznego szkolenia. Głębokich przemyśleń pod kątem modyfikacji wymagają zarówno treści programowe jak i metodyka prowadzenia zajęć oraz część praktyczna szkolenia, którą odbywają aplikanci w swoich macierzystych jednostkach organizacyjnych.

 

wwwDSC7157
 

Dyrektor ośrodka Janusz Krasoń oraz jego zastępczyni ds. programowych Grażyna Panek zaprezentowali członkom rady dotychczasowe zasady realizacji szkolenia kandydatów na inspektorów pracy wraz z uwagami wynikającymi ze spostrzeżeń własnych, ankiet uczestników szkolenia oraz wniosków dotyczących realizacji praktyk. Przedstawili też nową dwu wariantową propozycję modyfikacji aplikacji inspektorskiej.

Dyskusja nad tymi propozycjami zaowocowała powołaniem zespołów roboczych, które w najbliższym czasie wypracują nowe podejście do kształcenia przyszłych inspektorów pracy. Nowa koncepcja mogłaby być wdrożona już od najbliższych szkoleń aplikacyjnych.

W drugim dniu obrad członkowie rady spotkali się z Wiesławem Łyszczkiem - głównym inspektorem pracy, który wysłuchał wniosków z dyskusji, poparł plan dalszych prac nad doskonaleniem szkoleń aplikacyjnych oraz przedstawił swoje oczekiwania w tym zakresie.

 

wwwDSC7253
 

Na zakończenie posiedzenia rady odbyła się ceremonia odebrania ślubowania od absolwentów 69. Aplikacji Inspektorskiej i wręczenia im aktów mianowania. Ślubując na sztandar PIP, absolwenci kursu przysięgali sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą wykonywać obowiązki pracownicze i, stojąc na straży porządku prawnego, służyć Państwu Polskiemu.