• RSS
  • Wersja tekstowa
07.11.2017 Artykuł archiwalny

Nowe porozumienie z prokuraturą

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i zastępca prokuratora krajowego Agata Gałuszka – Górska podpisali 6 listopada 2017 r. w Warszawie porozumienie w sprawie współdziałania prokuratury z Państwową Inspekcją Pracy. Ma ono na celu skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Zastąpiło poprzedni tego typu dokument z 2014 r., dostosowując zasady współpracy obu urzędów do obecnego stanu prawa.

 

wwwIMG2625
 

Zgodnie z nowym porozumieniem, jednostki organizacyjne prokuratury zobowiązują się do niezwłocznego informowania właściwego okręgowego inspektoratu pracy o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo, o podejrzeniu którego zawiadomił organ PIP. Przed wydaniem przez prokuraturę postanowienia o umorzeniu postępowania inspektor pracy będzie mógł zapoznać się z materiałem zebranym w toku postępowania przygotowawczego w celu ewentualnego zgłoszenia dodatkowych wniosków dowodowych.

 

wwwIMG2635
 

Prokuratorzy mają przestrzegać obowiązku przekazywania inspektorom pracy postanowień o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia, a w przypadku skierowania wniosku o uzasadnienie – obowiązku niezwłocznego jego sporządzania i doręczania. Mają także niezwłocznie zawiadamiać okręgowe inspektoraty pracy o zakończeniu postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa, kierowaniu do sądów aktów oskarżenia albo wniosków o warunkowe umorzenia postępowań.

W Prokuraturze Krajowej ma być wyznaczony prokurator do koordynowania postępowań przygotowawczych w sprawach z zawiadomienia PIP.

Z kolei inspekcja pracy zobowiązuje się zapewnić kompleksowość danych potwierdzających zasadność kierowanych do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, przekazywać prokuraturze na jej żądanie szczegółową dokumentację z kontroli określonego pracodawcy, niezwłocznie przeprowadzać kontrolę podmiotu zatrudniającego pracowników lub inne osoby na umowach cywilnoprawnych na wniosek prokuratora prowadzącego odpowiednie postępowanie.

W jednostkach organizacyjnych PIP wyznaczone będą osoby odpowiedzialne za kontakty z partnerskim urzędem oraz za sprawowanie specjalistycznego nadzoru nad działaniami inspektorów, związanymi z kierowaniem zawiadomień do prokuratury.

Porozumienie przewiduje również organizację wspólnych szkoleń, wzajemne bieżące informowanie się o współpracy i występujących problemach, powiadamianie o wypadkach przy pracy.

 

wwwIMG2638
 

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla oraz dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Halina Tulwin, dyrektor Biura Prokuratora Krajowego Jarosław Duś, dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej Barbara Sworobowicz.