• RSS
  • Wersja tekstowa
29.11.2017 Artykuł archiwalny

O skuteczności kontroli legalności zatrudnienia

W dniu 29 listopada 2017 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w GIP wzięli udział w posiedzeniu Rady Rynku Pracy.  Posiedzeniu Rady przewodniczył Stanisław Szwed wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej.

Przedstawiciele inspekcji pracy przekazali informacje dotyczące skuteczności kontroli legalności zatrudnienia w Polsce.

Obrady Rady Rynku Pracy
 

- W Polsce nadal panuje przyzwolenie dla pracy nierejestrowanej, zarównopo stronie pracodawców jak i pracobiorców – stwierdził Wiesław Łyszczek. W jego ocenie przedsiębiorcy oferujący taką pracę są często zmotywowani chęcią zmniejszenia wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zaś twierdzą, że są one zbyt wysokie jak na ich możliwości i nieprzystające do realiów prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach bardzo silnej konkurencji.

Państwowa Inspekcja Pracy pozytywnie oceniła wchodzące w życie z dniem1 stycznia 2018 r. zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które w dużej mierze uwzględniają postulaty wysuwane przez PIP, m.in. porządkują zasady zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

- Uważam, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na zwiększenie skuteczności działania organów inspekcji pracy, a przede wszystkim wzmocnią ochronę cudzoziemców pracujących na polskim rynku pracy - ocenił Wiesław Łyszczek.

Z danych przedstawionych w czasie posiedzenia Rady wynika, że w 2017 r. powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy stwierdzono podczas 887 kontroli. Taka sytuacja dotyczyła 3 992 cudzoziemców, tj. 10,7% cudzoziemców objętych kontrolą. Największą liczbę nielegalnie pracujących cudzoziemców ujawniono w mikroprzedsiębiorstwach – 67% wykazanych przypadków.