Rada Dialogu o szkolnictwie zawodowym

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy 16 lutego 2018 r. w Warszawie uczestniczył  w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Głównym tematem spotkania była kampania promocyjna szkolnictwa zawodowego „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”. Obrady prowadziła minister pracy Elżbieta Rafalska.

Posiedzenie RDS
 

Elżbieta Rafalska, witając Wiesława Łyszczka na posiedzeniu RDS podkreśliła duże oczekiwania rządu i parterów społecznych wobec Państwowej Inspekcji Pracy w związku z wejściem w życie przepisów ograniczających handel w niedzielę.

Prezentację na temat rozwoju szkolnictwa zawodowego przedstawiła Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej. Wiceminister pracy Stanisław Szwed zwrócił uwagę na konieczność dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Partnerzy społeczni w swoich stanowiskach oczekiwali przedstawienia przez stronę rządową konkretnych rozwiązań wspierających szkolnictwo zawodowe. Wyrazili nadzieję, że przyjęte rozwiązania powstaną w porozumieniu z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Wiesław Łyszczek na posiedzeniu RDS
 

W dalszej części obrad minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił informacje na temat aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia.