Goście z Indonezji w GIP

W Głównym Inspektoracie Pracy 12 marca 2018 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy z Wahidem Nusronem, przewodniczącym Urzędu ds. Ochrony i Zatrudnienia Pracowników Indonezyjskich za Granicą w Indonezji oraz Rudym Kurniadym, radcą ministra ds. gospodarczych w Ambasadzie Republiki Indonezji w Warszawie.

wwwIMG2944

Do zadań wspomnianego urzędu, działającego jako pozarządowa instytucja państwowa podległa prezydentowi Republiki Indonezji, należy realizacja polityki rządowej w dziedzinie delegowania i ochrony pracowników migrujących, zawieranie porozumień międzynarodowych, pomoc i poprawa jakości życia pracowników migrujących od ich wyjazdu do powrotu do kraju. Urząd zajmuje się również szeroko pojętą opieką nad pracownikami migrującymi, w tym organizacją ich powrotu do kraju w przypadku tzw. siły wyższej. Pełni ponadto rolę doradczą dla organów rządowych.

wwwIMG2966

W spotkaniu wziął udział główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek ze swoim zastępcą Bogdanem Drzastwą. Inspekcję pracy reprezentowali także: dyrektor Gabinetu GIP Ewa Dośla, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski, kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą Marta Chodorowska oraz asystent głównego inspektora pracy Iwona Hadacz.

wwwIMG2948

Indonezyjscy goście byli zainteresowani działalnością Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, a także przepisami warunkującymi podejmowanie legalnej pracy w Polsce. Jarosław Leśniewski omówił najważniejsze kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na pracę oraz podejmowaniem zatrudnienia na podstawie składanych przez pracodawców oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Podał przykłady współpracy PIP ze Strażą Graniczną, a także przedstawił dane statystyczne za 2017 r. dotyczące nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, w tym przez obywateli Indonezji. Na koniec swojego wystąpienia podsumował dziesięcioletni okres prowadzenia przez PIP kontroli w zakresie legalności zatrudnienia.