22.03.2018 Artykuł archiwalny

O barierach prawnych w działalności PIP

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 21 marca 2018 r. w gmachu Sejmu przyjęła informację głównego inspektora pracy dotyczącą skuteczności realizacji funkcji kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Obradom przewodniczył poseł Janusz Śniadek.

wwwIMG32161

W wystąpieniu na forum komisji główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek powiedział, że przedłożony posłom materiał stanowi próbę wskazania najważniejszych problemów występujących w działalności urzędu. Obejmuje bardzo obszerną tematykę, „tak obszerną, jak ilość zadań nałożonych obecnie na Państwową Inspekcję Pracy. Urząd, którym kieruję, zajmuje się ponad 40 zadaniami określonymi nie tylko w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, ale również w wielu przepisach towarzyszących Kodeksowi pracy, regulujących obowiązki stron stosunków cywilnych, a nawet związanych z uszczelnianiem rynku paliw w Polsce. W fazie projektowej znajdują się kolejne zadania, dotyczące przykładowo ochrony środowiska i ekologii” – stwierdził szef PIP.

Jak podkreślił, skuteczność realizacji funkcji kontrolnej organów PIP to zachowane zdrowie i życie każdej osoby, w stosunku do której inspektor pracy wydał środki prawne przerywające niebezpieczną pracę, to uregulowanie nieprawidłowości w przypadku stwierdzenia pracy na czarno, ale także wyegzekwowanie dla pracownika należnego wynagrodzenia za pracę i możliwości spędzenia urlopu z rodziną.

wwwIMG3209

O zidentyfikowanych przez inspektorów pracy problemach ze stosowaniem przepisów prawa w trakcie kontroli z zakresu prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia mówili kolejno dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy: Prawnego – Halina Tulwin, Nadzoru i Kontroli – Jakub Chojnicki i Legalności Zatrudnienia – Jarosław Leśniewski. Przedstawili propozycje konkretnych rozwiązań prawnych, których wdrożenie mogłoby doprowadzić do zmniejszenia skali nieprawidłowości w analizowanych obszarach lub usprawnienia funkcjonowania organów nadzoru nad warunkami pracy.

Komisja zapowiedziała kontynuowanie prac nad wprowadzaniem zmian legislacyjnych postulowanych przez PIP.

W posiedzeniu uczestniczył zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098