10.04.2018 Artykuł archiwalny

Spotkanie koordynatorów ds. legalności zatrudnienia

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu 26 i 27 marca 2018 r. odbyło się spotkanie koordynatorów do spraw legalności zatrudnienia Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy z udziałem zastępcy głównego inspektora pracy Bogdana Drzastwy oraz dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Andrzeja Jakubaszka.

wwwDSC9686

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, urzędów wojewódzkich, powiatowych urzędów pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkanie poświęcone było problematyce wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce oraz wymianie doświadczeń pomiędzy organami i służbami kontrolnymi, a także urzędami zajmującymi się problematyką legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców.

wwwDSC9817

Słuchacze zapoznali się z wnioskami z kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców prowadzonymi przez PIP w 2017 r. oraz z głównymi założeniami kampanii informacyjnej PIP pod nazwą. „Pracuję legalnie!”. Jest ona adresowana m.in. do obywateli Ukrainy podejmujących pracę w Polsce oraz zatrudniających ich pracodawców. Zagadnienia te przedstawił Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.

Płk SG Andrzej Jakubaszek omówił sytuację migracyjną na terytorium RP w latach 2015-2017, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców na polskim rynku pracy. Ocenę funkcjonowania znowelizowanych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców zaprezentowała Magdalena Sweklej, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy MRPiPS. Natomiast doświadczenia inspekcji pracy w tym zakresie omówił Jarosław Cichoń, główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.

Michał Błeszyński, zastępca dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu ds. Cudzoziemców przybliżył problematykę przekroczenia warunków udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP. Pozostali prelegenci przedstawili zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemców oraz działania kontrolne podejmowane przez ZUS, metody zapobiegania nadużyciom w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP, a także narzędzia teleinformatyczne wspomagające czynności kontrolne funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222