27.04.2018 Artykuł archiwalny

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

Od uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli świadcząc pracę, rozpoczęła się 26 kwietnia 2018 r. w Sali im. Anny Walentynowicz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Honorowy patronat nad spotkaniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

wwwIMG3411

Sesja zorganizowana została w intencji upamiętnienia ofiar tragicznych zdarzeń związanych z pracą. Połączona była z konferencją poświęconą prewencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

wwwIMG3465

Zwracając się do uczestników spotkania główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek poinformował, że w trakcie ubiegłorocznych kontroli inspektorzy pracy wyeliminowali bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia 77 tys. osób zatrudnionych.

- Jeśli nasze działania ocaliły życie choć jednej spośród tych tysięcy osób, to jest to wartość bezcenna. Każde życie, każdy zagrożony wypadkiem człowiek to osobny powód, by nie przestawać i z pełną determinacją nadal działać na rzecz zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Takie działania prowadzimy nieustannie, zarówno poprzez kontrole i nadzór, jak i przedsięwzięcia prewencyjne oraz szkolenia – powiedział szef Państwowej Inspekcji Pracy.

wwwIMG3428

Mówiąc o pracownikach, którzy ulegli wypadkom przy pracy, wspomniał o osobach niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu - wykonujących pracę na podstawie umów o dzieło, w ramach prac społecznie użytecznych lub bez jakiejkolwiek umowy. Podkreślił, że gdy dojdzie do zdarzenia wypadkowego, sytuacja tych osób jest dramatyczna. Brak ubezpieczenia społecznego sprawia bowiem, że w razie wypadku koszty leczenia pokrywa sam poszkodowany.

Wiesław Łyszczek zwrócił także uwagę na przypadającą w tym roku 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj i zbliżającą się 100 rocznicę powołania polskiej inspekcji pracy. Z tej okazji przytoczył 10 przykazań bezpieczeństwa pracy obowiązujących w okresie międzywojennym i zachowujących do dziś aktualność w kontekście obchodzonego corocznie dnia pamięci o ofiarach wypadków.

wwwIMG3434

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska stwierdziła, że Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych sprzyja refleksji nad krokami koniecznymi do podjęcia przez państwo w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i przeciwdziałania zagrożeniom zawodowym. Podała dane ZUS za ubiegły rok, wg których ogółem w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 88 330 osób. Dla 661 z nich wypadki zakończyły się ciężkimi obrażeniami ciała, natomiast 269 osób poniosło śmierć. Wskazała, że wskaźnik wypadkowości w Polsce od kilku lat wykazuje tendencję malejącą. Jednak w liczbach bezwzględnych wzrosła w ciągu ostatnich 2 lat liczba ofiar śmiertelnych i z ciężkimi obrażeniami.

Jak zapewniła wiceminister pracy, tematyka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy jest ważnym elementem polityki państwa, a polskie przepisy bhp dostosowane są do standardów międzynarodowych, w tym dyrektyw Unii Europejskiej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmuje działania ukierunkowane na poprawę stanu warunków pracy, takie jak program wieloletni Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, koordynowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

- Rynek pracy podlega ciągłym zmianom. Pojawiają się nowe materiały, urządzenia, procesy technologiczne. Zmienia się organizacja produkcji. Zmiany mogą wprowadzać nowe zagrożenia. Niezmiernie ważne jest, aby do tempa tych zmian dostosować działania prewencyjne i profilaktyczne, a także zapewnić niezbędne uregulowania prawne – wskazała Elżbieta Bojanowska.

O działaniach na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy mówili również prezesi: Urzędu Dozoru Technicznego – Andrzej Ziółkowski i Wyższego Urzędu Górniczego – Adam Mirek oraz członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dorota Bieniasz.

wwwIMG3529

W trakcie posiedzenia ROP odbyła się uroczystość wręczenia przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Odznak Honorowych Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie. Medale odebrali: zastępca przewodniczącego ROP i zarazem dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego prof. Danuta Koradecka oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszewski.

wwwIMG3563

W wygłoszonym w czasie konferencji referacie dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Jakub Chojnicki przedstawił działania PIP w dziedzinie przeciwdziałania wypadkom przy pracy i zapobiegania zagrożeniom zawodowym. Podkreślił m. in., że dla osiągnięcia trwałej poprawy w zakresie powszechnego przestrzegania przepisów bhp szczególnie istotne jest bezpośrednie zaangażowanie pracodawców w zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

- Najważniejsza jest świadomość, że obszar potocznie przez nich zwany bhp, to równie istotny aspekt funkcjonowania firmy, jak płynność finansowa, poszerzanie rynków zbytu i rozwój firmy – powiedział Jakub Chojnicki.

Podczas uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy głos zabrali także przedstawiciele partnerów społecznych – central związkowych i organizacji pracodawców, dzieląc się refleksjami na temat dobrych praktyk w zakresie zapobiegania wypadkom i chorobom wśród pracujących.

Uczestnicy sesji w przyjętym apelu zwrócili się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zwrócili uwagę m.in. na nowe wyzwania stawiane przez zmieniający się szybko świat pracy. Uznali za konieczne rozpoznanie nowo powstających zagrożeń w procesach nano- i biotechnologii oraz zagrożeń psychospołecznych związanych z nowymi formami organizacji pracy w celu zapewnienia pracującym jak najlepszych sposobów ochrony zdrowia i wydłużenia okresu ich aktywności zawodowej.

W obradach, którym przewodniczył poseł Janusz Śniadek, uczestniczyli zastępcy głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa i Dariusz Mińkowski, dyrektorzy departamentów w GIP oraz okręgowi inspektorzy pracy.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222
 • banner201670
 • banner199867