15.05.2018 Artykuł archiwalny

O stresie na Radzie Ochrony Pracy

Problematyka stresu w miejscu pracy była wiodącym tematem obrad Rady Ochrony Pracy, która zebrała się na wyjazdowym posiedzeniu w Gdyni 15 i 16 maja 2018 r. Obradom, z udziałem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, przewodniczył poseł Janusz Śniadek.

Prezydium ROP w trakcie wyjazdowego posiedzenia w Gdyni

We wprowadzeniu do tematu główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek powiedział, że co piąty Polak doświadcza codziennie stresu w pracy, a blisko połowa twierdzi, iż stresuje się w pracy często lub bardzo często. Z badania przeprowadzonego w 2017 r. wynika, że pod tym względem przodujemy w Europie.

Likwidowanie zagrożeń występujących w miejscu pracy, w tym stresu, jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy oraz inwestycją w zdrowie pracownika, ale przede wszystkim wymogiem prawnym. Został on określony w europejskiej dyrektywie ramowej 89/391/EWG dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, którą przyjęto w 1989 roku.

Wiesław Łyszczek i delegacja GIP na wyjazdowym posiedzeniu ROP

Jak podkreślił główny inspektor pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, dostrzegając znaczenie psychospołecznych czynników w środowisku zawodowym, realizuje od 2006 roku działania poświęcone ograniczaniu negatywnych skutków stresu oraz innych czynników ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy. Działania te oparte są na koncepcji prewencyjnego zarządzania stresem oraz innymi czynnikami psychospołecznymi, takimi jak: mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie, molestowanie seksualne, agresja i przemoc.


Marta Bem prezentuje opracowanie na temat stresu w miejscu pracy

Przygotowane przez PIP opracowanie na temat prewencji stresu w środowisku pracy oraz działań, które były podejmowane przez inspekcję pracy w latach 2015-2017, zaprezentowała Marta Bem z Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy. Omówiła raport przygotowywany na podstawie badania zrealizowanego w zakładach pracy, które przystąpiły do programu prewencyjnego PIP „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Przedstawiła także wyniki kampanii realizowanej w latach 2014-2016 przez PIP pod hasłem „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie!”.

W innym punkcie obrad Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wnioski głównego inspektora pracy w sprawie zamiaru odwołania okręgowych inspektorów pracy w Kielcach i Olsztynie w związku ze złożonymi przez nich rezygnacjami z zajmowanych stanowisk.

W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska oraz wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner172098
 • banner201670
 • banner199867
 • banner218245