20.05.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Gdańsku

W Auli Politechniki Gdańskiej 18 maja 2018 r. odbyła się konferencja pod hasłem „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”, zorganizowana przez Wiesława Łyszczka głównego inspektora pracy oraz Dariusza Drelicha wojewodę pomorskiego pod honorowym patronatem marszałka Sejmu.

wwwgdanskid-190289

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy oraz Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku.

wwwgdanskid-190299

Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Janusz Śniadek, poseł na Sejm RP, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Krzysztof Maciej Retyk, zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Ewa Jasiurska-Kluczek, dyrektor Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Gdańsku, Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Grzegorz Stosik, pomorski wojewódzki inspektor nadzoru budowalnego, Andrzej Dolny, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Daniel Konkel, dyrektor Oddziału Gdańskiego Urzędu Dozoru Technicznego, Bartłomiej Obajtek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Łukasz Baranowski pomorski wojewódzki inspektor transportu drogowego, dr inż. Edyta Witka-Jeżewska, pomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, Dariusz Majorek, dyrektor Oddziału Gdańskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dr inż. Andrzej Kania, pomorski wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, Adam Sasiuk, dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Małgorzata Bartoszewska-Dogan, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Kazimierz Klawiter, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego w Gdańsku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”, Adam Liszczewski, przewodniczący Rady Województwa Pomorskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ilona Kwiatkowska-Falkowska, wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Pomorskiego, Zbigniew Marek Jarecki prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Bogdan Wiszowaty komendant wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku, insp. Ewa Pachura zastępca komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji w Gdańsku, Anna Obuchowska zastępca pomorskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli administracji samorządowej: starostów, burmistrzów, wójtów, radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

wwwgdanskid-190323

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał poseł Janusz Śniadek, który w swoim wystąpieniu wskazał, iż jako przewodniczący Rady Ochrony Pracy, organu nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo wysoko ocenia skuteczność działań naszego urzędu oraz docenia zaangażowanie i wysoki poziom merytoryczny inspektorów pracy.

W pierwszej części konferencji Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy, przedstawił rys historyczny inspekcji pracy, jej misję oraz rolę, jaką pełni już od prawie wieku.

wwwgdanskid-190301

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, w swoim wystąpieniu przybliżył zasady współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku, wskazał na dynamikę rynku pracy, w tym związaną z zatrudnianiem coraz to większej liczby cudzoziemców, a co za tym idzie, lawinowego wzrostu wydawanych zezwoleń na pracę. Wojewoda zauważył również, że większość zgromadzonych podczas konferencji osób, występuje w podwójnej roli, z jednej strony jako ci, którzy współpracują z Państwową Inspekcją Pracy a z drugiej – jako pracodawcy, którzy są przez PIP kontrolowani.

Nawiązując do roli Państwowej Inspekcji Pracy w systemie ochrony pracy oraz zadań realizowanych w województwie pomorskim, Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku, wskazała na wieloletnią dobrą współpracę OIP Gdańsk z organami administracji zespolonej, przedstawicielami samorządów lokalnych oraz partnerami społecznymi, przytaczając przykłady konkretnych i wymiernych efektów wspólnie podejmowanych działań.

W drugiej części konferencji głos zabrali przedstawiciele: pomorskiego urzędu wojewódzkiego, administracji samorządowej i administracji zespolonej, którzy w swoich wystąpieniach podzielili się doświadczeniami w zakresie działań na rzecz ochrony pracy, w tym współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku. Marcjusz Kwidziński, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wskazał przede wszystkim na problemy związane z lawinowym wzrostem w naszym województwie liczby zatrudnianych cudzoziemców. O efektach wspólnie podejmowanych działań przez OIP Gdańsk oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, mających na celu sprawowanie nadzoru nad legalnością zatrudnienia, uczestnikom konferencji mówiła Joanna Witkowska, dyrektor urzędu, podkreślając iż współpraca z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku jest od lat wzorcowa.

W podobnym tonie wypowiedział się Seweryn Jereczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie, wskazując iż z poziomu powiatu Państwowa Inspekcja Pracy jest dla PUP-ów bardzo ważnym partnerem. Ciekawy przykład takiej dobrej współpracy z OIP Gdańsk przytoczył Zbigniew Jażdżewski, inspektor kontroli ZUS. W ramach tej współpracy stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie zatrudniania oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych ponad 1300 cudzoziemców. Ustalono, że płatnik składek od uzyskanego przychodu cudzoziemców nie deklarował i nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w kwocie blisko 5 mln zł.

Konferencję, w której uczestniczyło ponad 170 osób, poprowadził przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy Jerzy Barzowski.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner221865
 • banner222263
 • banner223116
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098