05.06.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Opolu

4 czerwca 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbyła się konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”, pod honorowym patronatem marszałka Sejmu RP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał zastępca głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński.

Andrzej Kwaliński, zastępca głownego inspektora pracy otwiera konferencję w Opolu
 

W konferencji uczestniczyło ponad 130 gości, wśród których byli m.in. poseł Ryszard Wilczyński oraz przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej, w osobach wicewojewody opolskiego Violetty Porowskiej i marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły. Swoją obecnością konferencję uświetnili: przedstawiciele Kościoła: biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej Paweł Stobrawa i dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej ks. prał. dr Arnold Drechsler, przedstawiciele służb mundurowych: komendant wojewódzki Policji w Opolu inspektor Jarosław Kaleta, z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu mł. bryg. Tomasz Marciniak, naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Makówka, zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu mjr SG Jacek Jacków oraz kpt. SG Katarzyna Harasimowicz, kierownik grupy ds. cudzoziemców w PSG w Opolu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędów, w tym publicznych służb zatrudnienia, dyrektor KRUS w Opolu Lech Waloszczyk wraz z zastępcą, dyrektor ZUS w Opolu Antoni Malaka, zastępca Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu Agnieszka Dornfeld-Kmak, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Renata Cygan, dyrektorzy powiatowych urzędów pracy. Obecni byli przedstawiciele świata nauki: rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie dr. inż. Przemysław Malinowski, kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu Józef Kaczmarek, wicekanclerz Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu Małgorzata Jagusch, przedstawiciel Politechniki Opolskiej dyrektor Anna Boczar; przedstawiciele związków zawodowych oraz partnerów społecznych: przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Cecylia Gonet, przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ Sebastian Koćwin, przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Krystyna Ciemniak, oraz przewodniczący Klubu Społecznego Inspektora Pracy, działającego przy Zarządzie Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego, Robert Kafarski.  

W uroczystości udział także wzięli przedstawiciele pracodawców nagrodzonych w konkursach i kampaniach informacyjno-edukacyjnych, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w 2017 roku.  

Przemawia Violetta Porowska, wicewojewoda opolski
 

W trakcie przemówienia wicewojewoda opolski Violetta Porowska zwróciła szczególną uwagę na wzrost na Opolszczyźnie liczby pracowników spoza Unii Europejskiej, a tym samym rosnące wymagania dla wszystkich służb zajmujących się rynkiem pracy cudzoziemców. Na terenie województwa opolskiego przebywa obecnie 16 tys. cudzoziemców, z czego najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Nawiązała do sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz roli PIP w zakresie kontroli legalności zatrudnienia, a także zagadnień dotyczących delegowania pracowników oraz funkcjonowania agencji zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

Na obecność cudzoziemców na polskim rynku pracy zwrócił uwagę również zastępca głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński. W swoim wystąpieniu położył nacisk na istotę prowadzonych kontroli w zakładach pracy, kilkukrotnie podkreślając, że cudzoziemcy mają również prawo do bezpiecznej i godnej pracy.

Temat roli Państwowej Inspekcji Pracy w systemie ochrony pracy podjął w swoim wystąpieniu okręgowy inspektor pracy w Opolu Arkadiusz Kapuścik. Zwrócił uwagę na działalność prewencyjną, która odgrywa dużą rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw zarówno pracodawców, jak i pracowników. Podkreślił przede wszystkim działania, jakie inspekcja pracy podejmuje na rzecz edukacji teoretycznej i praktycznej pokolenia, które w niedalekiej przyszłości będzie wchodzić na rynek pracy.

 Arkadiusz Kapuścik okręgowy inspektor pracy w Opolu mówił o roli PIP w systemie ochrony pracy
 

Okręgowy inspektor pracy przedstawił także część statystyczną działalności nadzorczo-kontrolnej, nawiązując do stałej, efektywnej współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, samorządem terytorialnym, a także powiatowymi urzędami pracy. W tej części omówiono także wagę działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Podczas konferencji poruszono również tematy dotyczące antropologicznych i teologicznych podstaw etosu pracy. Wykład wygłosił ks. prałat Arnold Drechsler z Caritas Diecezji Opolskiej.

Uczestnicy konferencji w Opolu
 

Omówiono także kwestie roli wojewody, marszałka i powiatowych urzędów pracy w zakresie polityki rynku pracy w świetle aktualnych rozwiązań prawnych, współpracy i perspektyw dalszej efektywnej współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. Głos zabrała starosta kędzierzyńsko-kozielski Małgorzata Tudaj, wiceprzewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Irena Lebiedzińska oraz dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Zbigniew Kubalańca.

Konferencję poprowadził Jerzy Barzowski, główny specjalista w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.

Gala spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów. Relacje z wydarzenia ukazały się w lokalnej prasie i telewizji publicznej.  
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222