• RSS
 • Wersja tekstowa
11.06.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Białymstoku

7 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się konferencja ,,Od wieku na rzecz ochrony pracy. Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego’’, objęta honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Organizatorem konferencji w imieniu Głównego Inspektora Pracy był Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa oraz okręgowy inspektor pracy Marek Aleksiejuk

Jubileuszową konferencją otworzył Bogdan Drzastawa, zastępca głównego inspektora pracy
 

W spotkaniu uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicewojewoda Jan Zabielski, oraz marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Ponadto uczestnikami konferencji byli współpracujący z Państwową Inspekcją Pracy przedstawiciele administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego, a także innych państwowych organów nadzoru i kontroli, służb mundurowych, ponadzakładowych organizacji związków zawodowych, organizacji pracodawców, oraz społeczni inspektorzy pracy należący do Klubu SIP działającego przy Zarządzie Regionu Podlaskiego NSZZ ,,Solidarność’’. Na konferencję przybył też przedstawiciel ministra Jarosława Zielińskiego Dyrektor Biura Poselskiego Jędrzej Łucyk, oraz duszpasterze samorządowców i parlamentarzystów: dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Białostockiej ks. dr Jarosław Grzegorczyk i ks. mgr Jarosław Jóźwik - prawosławny duszpasterz samorządowców i parlamentarzystów województwa podlaskiego. Konferencję uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” działającego przy Zespole Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim.

Konferencję uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”
 

Otwierając konferencję,  zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa podkreślał rolę tworzących się u progu II Rzeczypospolitej organów inspekcji pracy w budowaniu państwowości polskiej oraz to, że ówczesne władze przywiązywały ogromną wagę do ochrony człowieka w środowisku pracy.

Przemawia Bohdan Paszkowski,wojewoda podlaski

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zwrócił uwagę na fakt, że konferencja zgromadziła szerokie grono różnych środowisk zainteresowanych ochroną pracy, wskazał też, że  rola Państwowej Inspekcji Pracy w życiu społeczno- gospodarczym Polski i Podlasia była i jest istotna zarówna w przeszłości, obecnie jak i będzie w przyszłości.

Marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński poruszył kwestie współpracy inspekcji pracy z samorządem podkreślając, że  współpraca ta jest ważna  z punktu widzenia pracowników, a ponadto wpływa na harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy województwa. Marszałek wręczył też okręgowemu inspektorowi pracy Markowi Aleksiejukowi okolicznościowy grawerton.

Marek Aleksiejuk nawiązał do historii tworzenia inspekcji pracy na ziemi białostockiej
 

Na zakończenie pierwszej części konferencji wystąpił okręgowy inspektor pracy Marek Aleksiejuk, który nawiązał do historii tworzenia inspekcji pracy na ziemi białostockiej, wskazał na bieżące zadania urzędu i efekty pracy, podkreślając, że działalność inspekcji pracy może być efektywna tylko we współpracy z organami administracji publicznej, samorządu terytorialnego, a także innymi organami nadzoru i kontroli, służbami mundurowymi, zwłaszcza strażą graniczną, a także partnerami społecznymi. W szczególności omówił współpracę PIP z innymi organami w zakresie kontroli legalności zatrudnienia.

W przerwie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” z wiązanką pieśni i tańców patriotycznych i regionalnych.

Drugą część konferencji rozpoczął  wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski omawiając rolę wojewody w zakresie polityki rynku pracy w świetle aktualnych rozwiązań prawnych i perspektyw współdziałania z PIP.

Uczestnicy Konferencji rocznicowej w Białymstoku
 

Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Dorota Kolęda, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiły „Doświadczenia i perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z Państwową Inspekcją Pracy na tle problemów lokalnego rynku pracy’’.

Ppłk  Mirosław Lis, Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zaprezentował problematykę zwalczania nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, w tym w aspekcie współpracy z PIP.

Krzysztof Jaworowski, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku w swoim wystąpieniu przedstawił podstawowe zadania KRUS, zwracając uwagę na dobrą  współpracę z OIP w Białymstoku w zakresie działań prewencyjnych propagujących bezpieczeństwo pracy w rolnictwie indywidualnym.

Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla zwrócił uwagę na dobrze postrzegany przez pracodawców i partnerów społecznych zakres zadań PIP w zakresie doradztwa i  szkoleń; wskazał na zasadność dalszej współpracy w tym zakresie. Wyraził też pogląd o zasadności przywrócenia roli inspektorów pracy w odbiorach inwestycyjnych.

Na zakończenie konferencji głos zabrał Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ ,,Solidarność’’, który nawiązał do wspólnej misji Państwowej Inspekcji Pracy i związków zawodowych, jaką jest ochrona świata pracy i praw pracowniczych. Podkreślił przy tym potrzebę wzmocnienia PIP w celu zapewnienia zwiększenia efektywności realizowanych zadań. Omawiając zagadnienia współpracy NSZZ ,,Solidarność’’ z OIP w Białymstoku uznał ją za bardzo potrzebną i ocenił jako dobrą. Podziękował przy tym kierownictwu i wszystkim  pracownikom OIP w Białymstoku za dobrą robotę, a zwłaszcza skuteczne interwencje w zakładach pracy.

Konferencję prowadził Jerzy Barzowski, główny specjalista w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner186222
 • banner201670