Konferencja rocznicowa w Katowicach

Administracja państwowa, samorząd lokalny i Państwowa Inspekcja Pracy mają wspólny cel. Jest nim dążenie do tego, by środowisko, w jakim żyją i pracują Polacy, było bezpieczne, przyjazne i pozbawione zagrożeń – taki wniosek przyniosła konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”, zorganizowana 29 maja 2018 r. w Katowicach.

wwwDSC0082

Organizatorami byli główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Honorowy patronat nad konferencją objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

wwwDSC0159

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy, Lesław Mandrak, p.o. okręgowego inspektora pracy w Katowicach z zastępcami Piotrem Kalbronem i Januszem Grygierczykiem. Śląski Urząd Wojewódzki reprezentował wicewojewoda Mariusz Trepka.

wwwDSC0123

W konferencji udział wzięli: senatorowie RP Czesław Ryszka i Andrzej Misiołek, poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, kanclerz loży katowickiej BCC Eugeniusz Budniok, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Elżbieta Oczkowicz, dyrektor oddziału GDDKiA Przemysław Juszczyk, naczelnik wydziału ds. cudzoziemców śląskiego oddziału Straży Granicznej ppłk Andrzej Makówka, komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej ppłk Jarosław Szymanek, pełnomocnik zarządu katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Michał Dąbrowski, śląski wojewódzki inspektor inspekcji handlowej Adam Zawiszowski, pełnomocnik terenowy rzecznika praw obywatelskich Aleksandra Wentkowska, naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Anna Milczek-Kuś, dyrektor oddziału Urzędu Dozoru Technicznego Marek Ćmiel, wojewódzki inspektor ochrony środowiska Tadeusz Sadowski, zastępca śląskiego wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Marek Nowak, zastępca śląskiego wojewódzkiego inspektora transportu drogowego Rafał Kasprzyk, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Górski.

wwwDSC0076

Metropolitę Katowic arcybiskupa Wiktora Skworca w konferencji reprezentował ks. dziekan dr hab. Andrzej Nowicki, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.

Wśród gości nie zabrakło także przedstawicieli regionalnych organizacji związkowych i reprezentantów samorządu terytorialnego województwa.

Otwierając konferencję, zastępca głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński przypomniał, że Józef Piłsudski, jako Naczelnik Państwa, powołał 3 stycznia 1919 r. inspekcję pracy. W swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do bogatej historii inspekcji pracy oraz jej istotnej roli w propagowaniu działań w zakresie ochrony pracy i współpracy PIP z organami administracji rządowej i samorządami terytorialnymi.

Wicewojewoda śląski Mariusz Trepka wskazał na istotną rolę w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy przez Państwową Inspekcję Pracy.

Lesław Mandrak przedstawił uczestnikom krótki zarys działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa śląskiego oraz nawiązał do dobrej współpracy z innymi urzędami oraz instytucjami jak również z przedstawicielami samorządów lokalnych.

Drugą część spotkania, poświęconą doświadczeniu i perspektywom współpracy samorządu terytorialnego z Państwową Inspekcją Pracy na tle problemów lokalnego rynku pracy, otworzył starosta żywiecki Andrzej Kalata. Zarys historii śląska i przemysłu Górnego Śląska w gospodarce II Rzeczypospolitej zobrazował dr Ryszard Kurek. O programie dla Śląska i promocji na lokalnym rynku pracy mówił pełnomocnik zarządu katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Michał Dąbrowski, obrazując aspekt finansowy tworzonych miejsc pracy.

Problemy występujące na lokalnym rynku pracy zostały zaprezentowane i szeroko omówione przez wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasza Górskiego i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Marcina Flaczyńskiego. W swoich wystąpieniach wskazywali na dynamikę rynku pracy związaną z występowaniem nowych zagrożeń i nowych wyzwań, których kontrola przez państwo wymaga koordynacji działań wielu podmiotów i prewencyjnego podejścia do egzekwowania istniejących przepisów. O dobrej współpracy z PIP na tle problemów lokalnego rynku pracy i kierunkach dalszych wspólnych działań mówili dyrektor oddziału Urzędu Dozoru Technicznego Marek Ćmiel i naczelnik wydziału ds. cudzoziemców śląskiego oddziału Straży Granicznej ppłk Andrzej Makówka.  Naczelnik Makówka podziękował za bardzo dobrą współpracę okręgowemu inspektorowi oraz inspektorom pracy, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki.

Ciepło o dotychczasowych doświadczeniach we współpracy i dobrych praktykach w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy mówili także przedstawiciele jednostek organizacji rządowych i władz samorządu terytorialnego.