06.09.2018 Artykuł archiwalny

Komisje przyjęły sprawozdanie

Sejmowe Komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 5 września 2018 r. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r. Zaprezentował je Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy. Wcześniej, dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy.

wwwIMG4480

W obszernej prezentacji szef Państwowej Inspekcji Pracy przybliżył posłom zawarty w sprawozdaniu bogaty materiał statystyczny i problemowy świadczący o dużym zaangażowaniu inspektorów pracy w realizację ustawowych zadań. Podkreślił że wymierne efekty działań PIP, także w zakresie zwiększania świadomości prawnej i kultury bezpieczeństwa pracy, w sposób znaczący przyczyniły się do wyeliminowania wielu naruszeń prawa pracy w naszym kraju.

„Uważam, że gdyby zawarte w naszym sprawozdaniu wnioski, w tym także propozycje działań legislacyjnych, stały się przedmiotem wnikliwej uwagi pracodawców, przedsiębiorców, władzy ustawodawczej i wykonawczej, stan ochrony pracy w naszym kraju uległby dalszej znaczącej poprawie – stwierdził Wiesław Łyszczek.

Zaznaczając, że inspekcja pracy jest skuteczna, główny inspektor pracy wyraził opinię, iż skuteczność ta wzrosłaby jeszcze, gdyby inspektorzy pracy otrzymali dodatkowe instrumenty prawne, adekwatne do aktualnych wyzwań i zagrożeń występujących na rynku pracy. Chodzi m.in. o wyposażenie inspektora pracy w możliwość wydawania decyzji w zakresie ustalania stosunku pracy w miejsce zatrudnienia niepracowniczego, gdy cechy zatrudnienia wskazują na stosunek pracy. Uproszczenia wymagają również procedury przy wszczynaniu kontroli.

wwwIMG4486

Najważniejsze uwagi i wnioski Rady Ochrony Pracy płynące z analizy sprawozdania przedstawił jej przewodniczący poseł Janusz Śniadek. Znalazły się one w stanowisku ROP przyjętym 17 lipca na posiedzeniu plenarnym tego gremium. Rada wskazała, że jakkolwiek pewne pozytywne zmiany w zakresie poprawy stanu praworządności w stosunkach pracy, eliminacji zjawisk patologicznych zostały już uchwalone przez Sejm i weszły w życie, to jednak zapewnienie efektywności działania Państwowej Inspekcji Pracy wymaga uchwalenia jeszcze kilku zmian. Popierając propozycje legislacyjne zgłoszone przez głównego inspektora pracy, uznała za zasadne przyznanie inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych skutecznie przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach, gdy praca na podstawie umów cywilnoprawnych jest świadczona w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Opowiedziała się także za zniesieniem obowiązku przedstawiania dodatkowego upoważnienia do prowadzenia kontroli – do tego celu powinna wystarczać legitymacja służbowa inspektora pracy.

W wygłoszonym koreferacie poseł Ewa Kozanecka doceniła kompleksowość i rzetelność sprawozdania z działalności PIP w 2017 r. Podkreśliła, że inspektorzy pracy w pełni zrealizowali przyjęty program działania, a dane zawarte w sprawozdaniu potwierdzają wysoką aktywność, profesjonalizm i zaangażowanie inspekcji pracy w działania na rzecz przywracania praworządności w stosunkach pracy. Rekomendowała połączonym komisjom przyjęcie dokumentu, dziękując inspektorom pracy „za konsekwentną i rzetelną pracę, której efekty przekładają się na skuteczniejszą ochronę praw pracowniczych i bezpieczeństwo osób świadczących pracę”.

Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności PIP w 2017 r. trafi teraz pod obrady Sejmu. Sprawozdawcą połączonych komisji będzie poseł Ewa Kozanecka.

Obradom przewodniczyła poseł Urszula Rusecka.

Tego samego dnia na wcześniejszym posiedzeniu połączone Komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny przeprowadziły pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję do Spraw Petycji projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Uzasadnienie przedłożenia przedstawił poseł Jerzy Paul. Poinformował, że projektowana zmiana jest reakcją komisji na petycję skierowaną do Sejmu i uznaną za zasadną.

Celem proponowanej ustawy jest zapewnienie przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, o ile ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez tych inspektorów. Zbieżność przedmiotu kontroli prowadzonej przez inspektora pracy z działalnością gospodarczą członka jego rodziny może bowiem prowadzić do konfliktu interesów, jak również rodzić podejrzenia o stronniczość bądź interesowność.

Aby tego uniknąć wnioskodawcy proponują dodanie w ustawie o PIP przepisu zobowiązującego pracownika wykonującego czynności kontrolne do składania pisemnego oświadczenia o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywałby się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez tego pracownika. Projekt daje 30 dni na składanie takich oświadczeń zarówno nowo zatrudnionym na stanowiskach inspektorów pracy jak i obecnym inspektorom, w przypadku których termin ten byłby liczony od dnia wejścia w życie proponowanej ustawy.

Komisje opowiedziały się za kontynuowaniem prac nad projektem. Przyjęto poprawkę, zgodnie z którą ustawa miałaby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu, a nie, jak proponowali wnioskodawcy, 1 października 2018 r. Sprawozdawcą połączonych komisji będzie poseł Bożena Borys-Szopa.

Obradom przewodniczył poseł Wojciech Szarama.

W obu posiedzeniach, obok głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka, uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit oraz wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222