27.09.2018 Artykuł archiwalny

Rada OPZZ o współpracy z PIP

26 września 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady OPZZ z udziałem Dariusza Mińkowskiego, zastępcy głównego inspektora pracy. Na spotkaniu omówiono i przeanalizowano sprawozdanie PIP za rok 2017 oraz dyskutowano o wspólnych działaniach na rzecz poprawy przestrzegania prawa pracy.

Dariusz Mińkowski na posiedzeniu Rady OPZZ
 


Strona związkowa zwracała uwagę na konieczność wzmocnienia uprawnień kontrolnych inspektorów pracy. Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ postulował konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych ułatwiających przeprowadzanie kontroli i umożliwiających nakładanie wyższych kar na pracodawców naruszających przepisy prawa pracy. Jego zdaniem ich niska wysokość nie zniechęca nieuczciwych przedsiębiorców do podejmowania nielegalnych działań wobec pracowników.

Dariusz Mińkowski przedstawił trudności w realizowaniu nakładanych na inspekcję zadań wynikające m.in. z braku wystarczająco licznych kadr i ograniczonego w ostatnich latach budżetu na wynagrodzenia inspektorów pracy. Zwrócił uwagę na lawinowo rosnącą liczbę skarg kierowanych do inspekcji pracy przez pracowników; omówił przy tym propozycje rozwiązania tego problemu. Kierownictwo OPZZ z przewodniczącym Janem Guzem zadeklarowało wsparcie działań zmierzających do wzmocnienia inspekcji pracy i zwiększenia jej budżetu.

Oczestnicy obrad Rady OPZZ
 

Po dyskusji Rada OPZZ przyjęła stanowisko w sprawie oceny sprawozdania PIP za rok 2017 oraz współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z inspekcja pracy w obszarze ochrony pracy.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222