Święto Służb BHP

W Warszawie w dniach 1-2 października 2018 r. odbyły się uroczyste obchody  Jubileuszu 65-lecia Służby BHP oraz 25-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W uroczystościach wzięli udział Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy i Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu GIP.

Uczestnicy II Forum Służb BHP
 

Pierwszego dnia obchodów, które prowadziła Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP odbyło się II Ogólnopolskie Forum Służby BHP. Jego uczestnicy wysłuchali wykładów z różnych dziedzin, na temat współczesnej służby bhp w świecie 4.0. Odbyły się liczne panele dyskusyjne.

Andrzej Kwaliński przemawia na II Forum Służb BHP

Jednym z prelegentów był Andrzej Kwaliński, który wygłosił odczyt na temat „Bezpieczeństwo i higiena pracy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej - nowe technologie”. W swoim wystąpieniu zastępca głównego inspektora pracy podkreślił, że era „Przemysłu 4.0.” prawdopodobnie przyniesie pozytywne zmiany w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii życie i zdrowie ludzi pracy będzie mogło być lepiej chronione. Ważne jest tylko, aby dobrze przygotować się na nadchodzącą zmianę. Istotną rolę odegra tu edukacja nastawiona na ciągłe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Głos zabierali także m.in. profesor Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB, Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS.

Na Gali w Sali Kolumnowej Sejmu
Przemawia Andrzej Kwaliński
 

Drugi dzień obchodów poświęcony był uroczystemu podsumowaniu dorobku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP i nagrodzeniu osób zasłużonych w pracy na rzecz bezpieczeństwa pracy. Uroczystości pod patronatem Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu odbyły się w Sali Kolumnowej Sejmu. Udział w nich wziął Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele urzędów, związków zawodowych, organizacji społecznych i środowisk zajmujących się bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Odznaczeni medalami przyznanymi przez GIP
Andrzej Kwaliński wręczył przyznane przez Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy. Otrzymali je Nina Leśna, Jarosław Lenkiewicz i Ryszard Wolnik.

Wręczenie okolicznościowych statuetek OSPSBHP
Na zakończenie uroczystości Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP wręczyła okolicznościowe statuetki przedstawicielom instytucji współpracujących z kierowanym przez nią stowarzyszeniem.

Okolicznościowa statuetka OSPSBHP