17.10.2018 Artykuł archiwalny

Pozytywnie o budżecie i kandydatach

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 16 października br. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok. Przedstawił go główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, którego wspierały w szczegółowych kwestiach dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Grażyna Witkowska oraz dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Małgorzata Wysocka.

wwwIMG4685

Szef PIP poinformował, że planowane dochody urzędu oszacowano na kwotę wyższą o ponad 350 tys. zł od planu tegorocznego Należy się bowiem spodziewać wyższych niż w bieżącym roku dochodów z tytułu usług hotelowych, gastronomicznych i szkoleniowych świadczonych w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, a także ze sprzedaży składników majątkowych.

wwwIMG4675

Plan wydatków jest natomiast wyższy od przewidywanego wykonania w tym roku o 8 proc. i dotyczy głównie założonego wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, a także pozostałych wydatków bieżących urzędu. W tym kontekście Wiesław Łyszczek wyjaśnił, że w latach 2007-2016 nałożono na inspekcję pracy ponad 30 nowych obowiązków ustawowych, w ostatnich dwóch latach doszły następne, a kolejne są w trakcie prac legislacyjnych. Realizacja nowych zadań bez uszczerbku w jakości i ilości dotychczas realizowanych wymaga wzmocnienia kadrowego. PIP planuje więc na rok przyszły nowe 32 etaty inspektorskie.

Poza tym, jak podkreślił główny inspektor pracy, zabezpieczenie realizacji zadań - nie tylko w 2019 roku, ale również w latach następnych - wymaga przywrócenia takiej atrakcyjności poziomu wynagrodzeń, by urząd mógł zatrudniać wysokokwalifikowaną kadrę magistrów inżynierów i prawników. W projekcie budżetu na rok 2018 inspekcja planowała 8 proc. wzrost funduszu wynagrodzeń, niestety ustawą okołobudżetową zamknięto jej drogę do realizacji postulatów płacowych, które nadal są aktualne. Dlatego w projekcie budżetu na rok 2019 przewidziano ponad 9 proc. wzrost funduszu wynagrodzeń.

Głównym powodem większych prognozowanych wydatków w grupie pozostałych wydatków bieżących jest natomiast wzrost wydatków na użytkowanie rozległej sieci komputerowej PIP WAN.

Projekt budżetu na 2019 rok przewiduje ponadto znaczny spadek w grupie wydatków majątkowych, wynikający z planowanego zakończenia w roku bieżącym dwóch znaczących inwestycji, tj. przebudowy budynku oddziału OIP Gdańsk w Gdyni oraz przebudowy pomieszczeń oddziału OIP Warszawa w Ostrołęce.

W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy pozytywnie wypowiadali się o przedstawionym im projekcie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok. Wskazywali, że został on starannie przygotowany, jest przekonujący i rada powinna wnioskować do Sejmu o jego przyjęcie. Końcowa opinia o projekcie zostanie wyrażona w stanowisku ROP.

W innym punkcie obrad Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dla głównego inspektora pracy kandydatury: Barbary Kiełt na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie, Jolanty Koszałki na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Warszawie i Zbigniewa Studzińskiego na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy. Pozytywnie zaopiniowała także wniosek głównego inspektora dotyczący zamiaru odwołania Agnieszki Kraszewskiej-Godziątkowskiej ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Gdańsku w związku ze złożoną rezygnacją.

W obradach uczestniczył zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222