• RSS
  • Wersja tekstowa
26.11.2018 Artykuł archiwalny

Sejm przyjął sprawozdanie

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 23 listopada 2018 r. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r. Przedstawił je szef Państwowej Inspekcji Pracy Wiesław Łyszczek. W posiedzeniu wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński i Dariusz Mińkowski oraz dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.

wwwRZ0456

Wiesław Łyszczek poinformował Izbę, że w roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 81 tys. kontroli u 64 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych. Duża ich część była następstwem 50,5 tys. skarg, jakie skierowano do terenowych jednostek inspekcji pracy.

Działania kontrolne ujawniły 62,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Większość dotyczyła warunków pracy, wypłaty wynagrodzenia oraz czasu pracy. Jednocześnie inspektorzy pracy wydali ponad 300 tys. decyzji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i 6600 decyzji płacowych oraz prawie 280 tys. wniosków w wystąpieniach.

Jak podkreślił główny inspektor pracy, na uwagę zasługuje wysoka skuteczność inspektorów pracy w odzyskiwaniu zaległych należności na rzecz poszkodowanych pracowników. W roku ubiegłym Państwowa Inspekcja Pracy wyegzekwowała bowiem wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę ok. 136 mln zł dla 87 tys. osób. Świadczy to o wymiernych efektach starań PIP, by poszkodowani pracownicy mogli odzyskać należne im świadczenia za pracę, ale też wystawia niechlubne świadectwo licznej wciąż grupie kontrolowanych pracodawców, którzy łamią elementarne prawo pracownika do zapłaty za wykonaną pracę.

Dzięki działaniom PIP ponad 17 tys. osób, które pracowały w oparciu o umowę cywilnoprawną lub bez żadnej umowy, otrzymało w 2017 r. umowy o pracę. To dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Nadzór i kontrola inspekcji pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy koncentrowały się na gałęziach i rodzajach działalności gospodarczej, w których zagrożenia dla życia pracujących i ryzyko utraty zdrowia były szczególnie wysokie. Ogółem inspektorzy pracy wyeliminowali w roku sprawozdawczym bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ponad 77 tys. pracowników i innych osób świadczących pracę.

Mówiąc o legalności zatrudnienia, szef PIP poinformował, że inspektorzy pracy skontrolowali w 2017 r. to zagadnienie w odniesieniu do 176 tys. osób. Nielegalne zatrudnienie stwierdzili podczas co czwartej spośród blisko 24 tys. kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich. Nieprawidłowości dotyczyły blisko 14 tys. osób zatrudnionych najczęściej w małych podmiotach, w takich branżach jak handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo.

Wnikliwą kontrolą objęci zostali również cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce. Ujawniono nielegalną pracę obywateli 36 państw. Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy.

wwwRZ0565

Pozytywną opinię Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania głównego inspektora pracy przedstawił jej przewodniczący poseł Janusz Śniadek. Stwierdził, że działania inspekcji pracy w roku sprawozdawczym były prowadzone zgodnie z przyjętym wcześniej programem, który uzyskał akceptację Rady Ochrony Pracy oraz sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Wskazał na konsekwencję inspektorów pracy w egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa pracy, akcentując, że ich działania przyniosły konkretne, wymierne efekty.

Podkreślił, że Rada Ochrony Pracy, popierając propozycje legislacyjne zgłoszone przez głównego inspektora pracy, uznaje za zasadne przyznanie inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych skutecznie przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach, gdy praca na podstawie umów cywilnoprawnych jest świadczona w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Opowiada się także za zniesieniem obowiązku przedstawiania dodatkowego upoważnienia do prowadzenia kontroli – do tego celu powinna wystarczać legitymacja służbowa inspektora pracy.

wwwRZ0550

W imieniu połączonych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny przyjęcie sprawozdania rekomendowała Sejmowi poseł Ewa Kozanecka. Powiedziała, że inspektorzy pracy w pełni zrealizowali program działania przyjęty na rok 2017 a statystyka przedstawiona w sprawozdaniu potwierdza wysoką aktywność, profesjonalizm i zaangażowanie Państwowej Inspekcji Pracy w działania na rzecz przywracania praworządności w stosunkach pracy.

Posłanka pozytywnie oceniła działalność inspekcji pracy. Wskazała, że skutecznie realizuje ona powierzoną misję, a efekty ubiegłorocznej działalności przyniosły wyraźne efekty w obszarze prawnej ochrony pracy oraz pozytywne skutki w postaci zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w kontrolowanych zakładach pracy. Podziękowała pracownikom PIP za zaangażowanie i trud poniesiony przy realizacji zadań na rzecz poprawy warunków pracy.

wwwRZ0470

W dyskusji klubowej posłowie podkreślali i doceniali wysiłki PIP w dziedzinie przywracania praworządności w stosunkach pracy, dziękowali jej pracownikom za codzienny trud, dzielili się także uwagami i zastrzeżeniami do sprawozdania i pracy urzędu.

Fot. Rafał Zambrzycki