• RSS
  • Wersja tekstowa
11.12.2018 Artykuł archiwalny

Podpisanie porozumienia ze Strażą Graniczną

Nowe porozumienie w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej podpisali 10 grudnia 2018 r. w Warszawie główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga.

wwwIMG5141

Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw dotyczących zapobiegania i zwalczania: powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom, nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, naruszania praw cudzoziemców związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz handlu ludźmi do pracy przymusowej.

Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Graniczna są uprawnione do przeprowadzania kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Współpracowały dotychczas w tej dziedzinie w oparciu o porozumienie z 2015 r. zawarte pomiędzy szefami obu urzędów. Rozwój współdziałania i zmiany w przepisach spowodowały potrzebę uaktualnienia tego dokumentu.

wwwIMG5142

Zgodnie z nową umową, współpraca urzędów ma być realizowana m.in. poprzez wzajemne przekazywanie informacji o naruszeniu przepisów regulujących zasady zatrudniania i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Inspektorzy pracy i funkcjonariusze Straży Granicznej mają podejmować wspólne kontrole przestrzegania przepisów o cudzoziemcach oraz wymieniać doświadczenia i doskonalić metody kontroli.

Główny Inspektorat Pracy i Komenda Główna Straży Granicznej będą współdziałać przy określaniu – na podstawie oceny ryzyka – sektorów działalności, w których koncentruje się zatrudnienie nielegalnie przebywających w Polsce obywateli państw trzecich.

wwwIMG5151

Strony porozumienia zobowiązują się także do podejmowania wspólnych przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych w celu poprawy stanu przestrzegania prawa oraz do wymiany doświadczeń w zakresie trybu postępowania z identyfikowanymi w toku kontroli ofiarami handlu ludźmi do pracy przymusowej. Będą ponadto współdziałać przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników PIP i funkcjonariuszy SG, organizowaniu stosownych kursów i szkoleń.

Porozumienie przewiduje organizowanie nie rzadziej niż raz w roku wspólnych narad w celu oceny realizowanej współpracy.

wwwIMG5171

Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej. Szefom obu urzędów towarzyszyli bliscy współpracownicy, w tym zastępca komendanta głównego SG płk SG Grzegorz Niemiec, dyrektor Gabinetu GIP Ewa Dośla, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy Jarosław Leśniewski i zastępca dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń w GIP Iwona Hadacz.