• RSS
  • Wersja tekstowa
12.12.2018 Artykuł archiwalny

Główny inspektor pracy przedstawił program na 2019 r.

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 11 grudnia 2018 r. w siedzibie Sejmu zapoznała się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. Przedstawił go główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

wwwIMG5176

Poinformował, że program będzie realizowany w roku jubileuszu 100-lecia inspekcji pracy a stałym priorytetem działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych PIP jest dążenie do osiągnięcia trwałej poprawy stanu przestrzegania prawa wobec osób świadczących pracę.

wwwIMG52051

W 2019 r. inspekcja rozpocznie realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych. Skupi się w nim na ograniczaniu zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, a także na bezpieczeństwie w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagrożeń oraz zakładach, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

W planie zadań rocznych kontynuowane będą m.in. kontrole w budownictwie, przemyśle spożywczym, leśnictwie, zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna, czyli w sektorach i branżach, w których występuje wiele czynników niebezpiecznych lub szkodliwych w środowisku pracy.

Program przewiduje także realizację zadań stałych, wynikających bądź z zapisów ustawowych, bądź z potrzeby monitorowania wybranych obszarów ochrony pracy. Nadal prowadzone będą m.in. kontrole w ramach nadzoru rynku maszyn i urządzeń, a także kontrole wypełniania obowiązków wynikających z unijnych rozporządzeń dotyczących chemikaliów.

W odniesieniu do prawnej ochrony pracy działania inspektorów pracy skoncentrują się na zagadnieniach o szczególnym znaczeniu społecznym, takich jak czas pracy, wynagrodzenie za pracę i zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Pojawią się też nowe tematy kontrolne związane z nowymi przepisami wprowadzonymi nowelizacją Karty Nauczyciela oraz ustawą o pracowniczych planach kapitałowych.

Jak co roku kontrole inspektorów obejmą legalność zatrudnienia obywateli polskich. Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone m.in. w branżach, w których najczęściej stwierdzane są  nieprawidłowości, a także w agencjach pracy tymczasowej i podmiotach powierzających pracę sezonową w małych miejscowościach.

Z kontrolami inspekcji muszą się liczyć pracodawcy i przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców. Chodzi zwłaszcza o obcokrajowców wykonujących pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową, a także cudzoziemców z Nepalu, Indii, Bangladeszu, najliczniej migrujących do Polski, obok obywateli Ukrainy.

Program obejmuje również bogatą ofertę działań edukacyjnych PIP. Pracodawców w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa będą wspierać przedsięwzięcia pozakontrolne inspekcji pracy, czyli programy prewencyjne, kampanie, współpraca z mediami, szkolenia i doradztwo.

W dyskusji członkowie ROP określili program PIP na 2019 r. jako bardzo zwarty, bogaty, kompleksowo ujmujący wszystkie zadania stojące przed inspekcją i zaplanowane do realizacji. Dzielili się także uwagami i sugestiami w odniesieniu do dokumentu i zamierzeń urzędu.

W kontekście przewidywanego uszczuplenia przez Sejm budżetu PIP na rok przyszły wyrażono niepokój o wykonanie przez inspekcję pracy planowanych zadań. „Rozjeżdża nam się bardzo bogaty program z mniejszymi środkami” – stwierdziła zastępca przewodniczącego ROP prof. Danuta Koradecka dodając, że od dłuższego czasu inspekcja pracy otrzymuje wciąż nowe zadania, nie mając pokrycia w zasobach kadrowych i finansowych dla ich realizacji.

Podała, wymienione wcześniej przez głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka, dwa przykłady. Wchodząca w życie w 2019 r. ustawa o pracowniczych planach kapitałowych rozszerzy zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy o ściganie wykroczeń określonych w art. 106–107 ustawy i udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela publicznego, a także o kontrolę spełniania obowiązków wynikających z ustawy. Z kolei rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych przewiduje zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, także nakładające na PIP nowe obowiązki. „Czy rzeczywiście powinny to być zadania dla inspekcji?” – wyraziła wątpliwość prof. Danuta Koradecka.

Opinia Rady Ochrony Pracy na temat programu działania PIP na 2019 r. znajdzie się w stanowisku, którego przygotowanie powierzono Zespołowi ds. prawno-organizacyjnych. Obradom, z udziałem zastępcy głównego inspektora pracy Bogdana Drzastwy i dyrektorów departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy, przewodniczył poseł Janusz Śniadek.