• RSS
  • Wersja tekstowa
12.12.2018 Artykuł archiwalny

Posłowie przyjęli informacje inspekcji pracy

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 11 grudnia 2018 r. w siedzibie Sejmu przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczące wybranych zagadnień z działalności kontrolno-nadzorczej, prewencyjnej i w zakresie legalności zatrudnienia PIP.

wwwIMG5221

Dyskusję posłów wzbudził zwłaszcza materiał poświęcony roli inspekcji pracy w ograniczaniu negatywnych zjawisk związanych ze świadczeniem usług przez agencje zatrudnienia, z uwzględnieniem doświadczeń kontrolnych inspektorów pracy w latach 2017-2018. Przedstawił go dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy Jarosław Leśniewski.

wwwIMG5231

Przybliżając temat członkom komisji, główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek powiedział, że ostatnie dwa lata to okres kiedy na skutek proponowanych przez PIP zmian legislacyjnych inspektorzy pracy otrzymali skuteczne narzędzia w walce z nielegalnymi agencjami zatrudnienia. Należy do nich przede wszystkim podniesienie wysokości kar grzywny dla nielegalnie działających agencji. Pozytywny wpływ na efekty działań kontrolnych miało także przywrócenie obowiązku posiadania lokalu przez agencję, co pozwala na skontrolowanie wytypowanego podmiotu. Jedną z najistotniejszych dla inspekcji pracy zmian wprowadzonych w pracy tymczasowej było ograniczenie wieloletniego wykonywania pracy u jednego pracodawcy użytkownika.

Niestety, pomimo zmian przepisów, rynek agencji zatrudnienia nadal generuje wiele nieprawidłowości. W tym kontekście szef PIP wspomniał o funkcjonowaniu w naszym kraju tzw. wirtualnych biur, czyli agencji zatrudnienia działających w formie skrzynek pocztowych, co uniemożliwia prowadzenie skutecznej kontroli. Wskazał ponadto, że inspektorzy zauważają tendencję do zastępowania pracy tymczasowej outsourcingiem oraz wskazują na ciągły problem zawierania umów cywilnoprawnych w pracy tymczasowej w sytuacjach, gdy powinna być zawarta umowa o pracę.

Podsumowując działania PIP w zwalczaniu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem agencji zatrudnienia, Wiesław Łyszczek podkreślił, że urząd wykorzystał szeroki katalog działań służących poprawie sytuacji osób korzystających z usług agencji. Działał aktywnie w dziedzinie legislacji, stworzył system szybkiego poradnictwa w ramach specjalnej infolinii Centrum Poradnictwa Prawnego, nawiązał szeroką współpracę z marszałkami województw a także prowadził i rozwijał współpracę z innymi urzędami.

Działalność agencji pracy tymczasowej została bardzo surowo oceniona przez posłów. Kwestionowano celowość utrzymywania agencji, wskazując, że zniewalają i wyzyskują pracowników. Krytykowano resort pracy za tolerowanie przez lata takich rozwiązań. Zaproponowano wystosowanie dezyderatu do premiera w sprawie likwidacji agencji w dotychczasowym kształcie.

Ostatecznie posłowie wybrali propozycję prowadzącego obrady zastępcy przewodniczącego komisji posła Janusza Śniadka, aby na razie nie iść tak daleko i sformułować dezyderat do ministra rodziny i pracy w sprawie wyrażenia opinii co do dalszej celowości istnienia agencji pracy tymczasowej na polskim rynku pracy.

Kolejnym materiałem prezentowanym komisji była informacja na temat działań PIP na rzecz zmniejszenia zagrożeń w wybranej branży z wykorzystaniem działań prewencyjnych i kontrolnych – na przykładzie branży drzewnej. Przedstawiła ją pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji GIP Katarzyna Mietelska. Omówiła efekty 3-letniej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”.

W trzeciej prezentacji przedstawionej posłom tego dnia dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki przybliżył zagadnienie przestrzegania przez pracodawców przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy w świetle kontroli PIP.

W posiedzeniu wziął udział zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa.