• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2011)


 • Nadal mała skuteczność postępowań karnych

  Rośnie liczba zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw kierowanych do prokuratury przez Państwową Inspekcję Pracy. W roku ubiegłym inspektorzy pracy skierowali 1,2 tys. takich zawiadomień. Jest to o 6 proc. więcej niż rok wcześniej i o 9 proc. więcej w stosunku do roku 2008. Mówiła o tym Anna Tomczyk, główny inspektor pracy na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 25 maja br. w siedzibie Sejmu.

 • Międzynarodowa konferencja w sprawie EURO 2012

  W dniach 28 – 30 września w hotelu Dedek Park w Warszawie br. odbyła się czwarta edycja międzynarodowej konferencji pn. „EURO 2012. Kampania na rzecz godnej pracy - zmiany w dziedzinie stosunków pracy i strategie związków zawodowych”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele związków zawodowych działających w budownictwie z Polski i Belgii oraz przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Pracy z sekretarzem generalnym Sekcji Budownictwa Ambet Yuson.

 • O niepłaceniu wynagrodzeń i zagrożeniu hałasem

  Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 29 sierpnia br. w siedzibie Sejmu Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła materiały: „Niewypłacanie lub nieterminowa wypłata wynagrodzeń za pracę w Polsce – ocena możliwości ograniczenia występowania procederu i skuteczności stosowanych sankcji” oraz „Ocena zagrożenia i ograniczanie narażenia na hałas na stanowiskach pracy”. W obradach uczestniczyła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i dr Grzegorzem Łyjakiem.

 • Na akademii z okazji Dnia Kolejarza

  Na zaproszenie przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych Stanisława Stolorza główna inspektor pracy Anna Tomczyk ze swoim zastępcą dr Grzegorzem Łyjakiem wzięli udział 21 listopada br. w Warszawie w akademii z okazji Święta Kolejarza. Anna Tomczyk złożyła kierownictwu i członkom federacji życzenia zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji i sukcesów w dalszej działalności związkowej.

 • Wizyta przedstawicieli holenderskiej inspekcji pracy

  Podsumowanie współpracy polskiej i holenderskiej inspekcji pracy w zakresie przestrzegania praw pracowniczych osób skierowanych do wykonywania pracy na terytorium drugiego państwa było 31 stycznia br. tematem spotkania w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Uczestniczyli w nim zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo i zastępca dyrektora generalnego inspekcji pracy w Holandii Lex van Dijk ze współpracownikami.

 • Niewiele uchybień w prawach pracujących rodziców

  Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem było jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy 15 marca br. w siedzibie Sejmu. Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące egzekwowania prawa w tym zakresie przedstawiła Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy. W obradach uczestniczył szef PIP Tadeusz Jan Zając.

 • Wspólne działania kontrolno-prewencyjne PIP I PSP

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 5 maja br. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej. Celem spotkania było uzgodnienie zasad postępowania w czasie wspólnych kontroli wybranej grupy pracodawców eksploatujących bazy paliw.

 • Nagrody dla liderów elastycznego i bezpiecznego rynku pracy

  Firmy Tesco Polska, ANTALIS Poland, PROVIDENT, IDES Consultants Polska, B-Act, BDL Polska, SODEXO, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Volkswagen Motor zostały wyróżnione w konkursie FlexiLider 2011, zorganizowanym przez PKPP Lewiatan. Nagrody wręczyła zwycięzcom 13 października br. w warszawskim hotelu Bristol główna inspektor pracy Anna Tomczyk, wchodząca w skład kapituły konkursu.

 • Na XXIX Pielgrzymce Ludzi Pracy

  Podobnie jak w poprzednich latach, w trzecią niedzielę miesiąca, 18 września br. na Jasną Górę przybyli uczestnicy XXIX Pielgrzymki Ludzi Pracy. Wśród licznych pielgrzymów była grupa pracowników Państwowej Inspekcji Pracy na czele z głównym inspektorem pracy Anną Tomczyk. Obecni byli okręgowi inspektorzy pracy oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w urzędzie.

 • Wciąż aktualne priorytety w budownictwie

  Zatrudnieniu cudzoziemców na polskich budowach, wypadkom przy pracy w budownictwie w 2010 r. oraz przedstawieniu wyników kontroli na budowach EURO 2012 poświęcone było posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, które odbyło się 24 maja br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W spotkaniu wzięła udział Anna Tomczyk, główny inspektor pracy.

 • Ruszyła kolejna edycja kampanii w budownictwie

  Na budowie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie 17 czerwca br. zainaugurowano trzecią edycję kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki i poślizgnięcia”. Realizowana ona będzie pod hasłem „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”.

 • Dobre praktyki przy zapobieganiu awariom przemysłowym

  Główna inspektor pracy Anna Tomczyk wraz ze swoim zastępcą dr Grzegorzem Łyjakiem wzięli udział w międzynarodowej konferencji na temat dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Odbyła się ona 12 października br. w hotelu Novotel Warszawa Centrum i miała charakter warsztatów. Zgromadziła przedstawicieli przemysłu, firm ubezpieczeniowych, organizacji międzynarodowych oraz organów nadzoru i kontroli warunków pracy.

 • Wręczono doroczne nagrody dla pracodawców i ekspertów ochrony pracy

  Na Zamku Królewskim w Warszawie 22 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XVIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 • Na gali konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie

  W Zamku Królewskim w Warszawie 27 września br. odbyła się gala finałowa szóstej edycji konkursu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych "Lodołamacze", organizowanego pod patronatem honorowym małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej. Zgromadziła wielu przedstawicieli świata polityki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Nagrody w kategorii pracodawców na otwartym rynku pracy wręczyła główna inspektor pracy Anna Tomczyk, której towarzyszył w czasie uroczystości zastępca dr Grzegorz Łyjak.

 • Na polsko – niemieckim seminarium we Wrocławiu

  Okazją do wymiany doświadczeń związanych z działalnością na rzecz ochrony pracy było polsko – niemieckie seminarium, które w dniach 16 i 17 marca br. odbyło się we wrocławskim Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Inicjatorem tego spotkania był okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak, a do inicjatywy tej z entuzjazmem przychylił się główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając.

 • Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie za 2010 r.

  Konkretne, szczere, bogate we wnioski, kompletne, będące dobrym impulsem do działań innych instytucji w sferze ochrony pracy – tak określił sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. senator Jan Rulewski. Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając przedstawił je Radzie Ochrony Pracy na posiedzeniu 10 maja br. w siedzibie Sejmu. Członkowie ROP pozytywnie ocenili dokonania inspekcji pracy w roku sprawozdawczym.

 • Centralne uroczystości „Dnia Budowlanych”

  Z udziałem przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i licznej grupy reprezentantów środowisk związanych z budownictwem 4 października br. w stołecznym hotelu Novotel odbyły się centralne uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych”. Zorganizował je po raz kolejny Związek Zawodowy „Budowlani” wraz z organizacjami samorządowymi budownictwa, związkami pracodawców i placówkami naukowymi.

 • Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

  – Jeżeli ta konferencja przyczyni się do ocalenia chociażby jednego człowieka, zapobieżenia jednej katastrofie, to znaczy, że to dobrze, iż się tutaj spotkaliśmy – mówił wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski na uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy zorganizowanej z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Konferencja pt. „Rola zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zapobieganiu wypadkom i chorobom zawodowym w górnictwie”, zorganizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Głównego Inspektoratu Pracy oraz Wyższego Urzędu Górniczego, odbyła się 28 kwietnia br. w sali kolumnowej sejmu.

 • Nagrody za popularyzowanie w mediach prawa pracy

  Główny inspektor pracy Anna Tomczyk przyznała doroczne nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy. Wręczyła je 8 grudnia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W uroczystości uhonorowania nagrodami przedstawicieli mediów wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Grzegorz Łyjak oraz dyrektorzy departamentów GIP.

 • Konferencja z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

  Z udziałem głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca odbyła się konferencja „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w budownictwie i przeciwdziałanie patologiom systemowym będącym pośrednią przyczyną wypadków przy pracy” zorganizowana przez Związek Zawodowy „Budowlani” i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Honorowy patronat nad obradami objął Marszałek Sejmu RP.