• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2012)


 • Krytycznie o czasie pracy w placówkach leczniczych

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 11 września br. w siedzibie Sejmu pozytywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Grzegorza Łyjaka ze stanowiska zastępcy głównego inspektora pracy. Z wnioskiem takim zwróciła się Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy do marszałek Sejmu Ewy Kopacz w związku ze złożoną przez Grzegorza Łyjaka rezygnacją z zajmowanego stanowiska.

 • Na święcie Federacji Związku Zawodowego Pracowników PKP

  Już po raz siódmy w ośrodku wypoczynkowym „Kolejarz” w Muszynie Złockiem 8 września br. odbyły się uroczystości święta Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Na zaproszenie przewodniczącego Federacji i zarazem zastępcy przewodniczącego Rady Ochrony Pracy Stanisława Stolorza wzięli w nich udział Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy i Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie.

 • Spotkanie ze związkowcami z handlu, bankowości i ubezpieczeń

  Członkowie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy spotkali się 23 lutego br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie z przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Omawiano bieżące problemy współpracy PIP ze związkowcami. Podkreślono wspólne cele obu partnerskich podmiotów służące umacnianiu praworządności w stosunkach pracy.

 • W spotkaniu uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor generalny w ZRP Maciej Prószyński oraz dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w ZRP Jolanta Kosakowska. ...

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz spotkała się 23 sierpnia br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie z prezesem Związku Rzemiosła Polskiego Jerzym Bartnikiem. Omawiano problematykę wzajemnej współpracy, w tym rozwijania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach. Podkreślono znaczenie dbałości o stan bhp w zakładach rzemieślniczych w kontekście ich kondycji ekonomicznej i konkurencyjności na rynku.

 • O stanie bhp w szkołach i uczelniach

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 22 maja br. w siedzibie parlamentu pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałek Sejmu Ewy Kopacz dotyczący odwołania Anny Tomczyk ze stanowiska głównego inspektora pracy. Opinię w tej sprawie przyjęto prawie jednogłośnie – nikt nie wniósł sprzeciwu, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Rada rozpatrywała również problematykę bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz na uczelniach.

 • Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

  Ergonomia i jej wkład w poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników była tematem konferencji zorganizowanej podczas 63. posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy, które odbyło się 29 i 30 listopada br. w Nikozji na Cyprze. W dwudniowych obradach udział wzięła delegacja Państwowej Inspekcji Pracy, której przewodniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Inauguracja Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy zebrała się 27 listopada br. w nowym składzie Rada Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Akty powołania jej członkom wręczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Spotkanie z Forum Związków Zawodowych

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz spotkała się 16 października br. w Warszawie z członkami Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Omówiła najważniejsze problemy związane ze stanem przestrzegania prawa pracy oraz przedstawiła efekty działań Państwowej Inspekcji Pracy na podstawie sprawozdania z działalności urzędu w roku ubiegłym. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

 • Podsumowano kampanię na budowach EURO 2012

  W siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani” w Warszawie 29 i 30 marca br. odbyła się konferencja podsumowująca trzyletnią, międzynarodową kampanię na rzecz godnej pracy na budowach EURO 2012. Kampania została zainaugurowana w 2009 r. przez międzynarodową organizację związków zawodowych budownictwa i przemysłu drzewnego z siedzibą w Genewie, we współpracy z europejską i nordycką federacjami pracowników budownictwa i przemysłu drzewnego.

 • Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

  Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” oraz Główny Inspektorat Pracy zorganizowali 27 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu konferencję z okazji ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

 • Środki ochrony indywidualnej tematem konferencji

  Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, uczestniczyła w konferencji panelowej pt. „Na wszelki wypadek… chroń swoje życie i zdrowie w pracy”, zorganizowanej 13 kwietnia br. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. Celem wydarzenia, odbywającego się na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, było promowanie stosowania i właściwego doboru środków ochrony w trakcie wykonywania pracy.

 • O problemach pracowniczych na spotkaniu u związkowców

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz gościła w środę 26 września na posiedzeniu Rady OPZZ w Warszawie, gdzie przedstawiła sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2011. W spotkaniu uczestniczyli także Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy oraz Leszek Zając, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy. Przewodniczący związku Jan Guz pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę z inspekcją.

 • Inspektorzy pracy i informatycy rozmawiali o „Navigatorze”

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 20 września br. odbyło się spotkanie grupy specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy poświęcone omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem programu „Navigator”. To narzędzie informatyczne, służące wspomaganiu działalności kontrolno-nadzorczej inspektora pracy, a także przydatne na różnych szczeblach zarządzania urzędem, zostało opracowane przed dwoma laty własnymi siłami inspekcji.

 • Obradowała Rada Programowo-Metodyczna przy Ośrodku Szkolenia PIP

  Pod przewodnictwem Iwony Hickiewicz, zastępcy głównego inspektora pracy, 15 maja br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie obradowała Rada Programowo-Metodyczna przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Rada przyjęła stanowisko w sprawie przedłożonej przez Ośrodek propozycji modyfikacji programu szkolenia kandydatów na inspektorów pracy (część teoretyczna).

 • Na obchodach górniczej „Barbórki”

  Zastępcy głównego inspektora pracy uczestniczyli w dorocznych obchodach barbórkowego święta. 4 grudnia br. Leszek Zając wziął udział w uroczystej Akademii Barbórkowej Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dzień później Małgorzata Kwiatkowska na zaproszenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce uczestniczyła w uroczystościach barbórkowych w Domu Kultury w Katowicach – Giszowcu.

 • Debata prasowa inaugurująca kampanię „Partnerstwo dla prewencji”

  W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie 19 kwietnia br. zainaugurowano kampanię „Partnerstwo dla prewencji”. Jej organizatorem jest Europejska Agencja Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy, a w naszym kraju - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

 • Wizyta ambasadora Królestwa Niderlandów w OIP Katowice

  W siedzibie OIP w Katowicach 29 marca br. odbyło się spotkanie okręgowego inspektora pracy Beaty Marynowskiej i dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie Jarosława Leśniewskiego z ambasadorem Królestwa Niderlandów w Polsce Marcelem Kurpershoekiem. Obecny był zastępca okręgowego inspektora pracy w Katowicach Waldemar Batugowski.

 • Wspólne szkolenie pograniczników i inspektorów pracy

  W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 25 i 26 kwietnia br. odbyły się trzecie już, coroczne warsztaty szkoleniowe przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

 • Narada kadry nadzorującej działalność kontrolną

  Omówienie wstępnych wyników działalności kontrolno-nadzorczej w zakresie sprawdzania stanu przestrzegania prawa pracy za rok 2011 było celem spotkania kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy z zastępcami okręgowych inspektorów pracy do spraw nadzoru. W naradzie uczestniczyła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy.

 • W Hotelu Hyatt Regency w Warszawie 4 i 5 grudnia br. odbyła się konferencja pod hasłem: „Prawa migrantów w praktyce – migranci na polskim rynku pracy”. Zrealizowana została w ramach projektu „Prawa migrantów w praktyce”, ...

  W Hotelu Hyatt Regency w Warszawie 4 i 5 grudnia br. odbyła się konferencja pod hasłem: „Prawa migrantów w praktyce – migranci na polskim rynku pracy”. Zrealizowana została w ramach projektu „Prawa migrantów w praktyce”, współfinansowanego ze środków unijnych. Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy w nim w charakterze partnera merytorycznego. Przemówienie inauguracyjne w imieniu PIP wygłosiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.