• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2013)


 • Konferencja poświęcona pracownikom oddelegowanym

  „Oddelegowanie pracowników – rzeczywistość oddelegowania” – pod takim hasłem Związek Zawodowy „Budowlani”, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa zorganizowali seminarium, które 14 stycznia br. odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu.

 • Z obrad Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 15 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.

 • Pozytywna ocena realizacji rządowego programu

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 19 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie zapoznała się ze stanem realizacji II etapu wieloletniego programu rządowego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. W obradach uczestniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem oraz Krzysztofem Kowalikiem, dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

 • Spotkanie z przedstawicielami służby bhp

  Przedstawiciele władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP na czele z jego prezesem Markiem Nościuszem 16 kwietnia br. byli gośćmi kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas spotkania w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie rozmawiano o stanie i perspektywach wzajemnej współpracy, którą oceniono jako bardzo dobrą.

 • Posiedzenie Zespołu ds. kontroli zarządczej w PIP

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 22 lutego br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. kontroli zarządczej w Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie spotkania podsumowano działania podjęte w urzędzie w ramach kontroli zarządczej w 2012 roku. Po dyskusji wypracowano rekomendacje w zakresie zarządzania ryzykiem, które zostaną wdrożone w PIP w roku bieżącym.

 • Szkolenie dla prokuratorów zajmujących się prawem pracy

  W Prokuraturze Generalnej w Warszawie 28 lutego br. odbyło się szkolenie w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy dla prokuratorów specjalizujących się w tej dziedzinie z prokuratur apelacyjnych i okręgowych w kraju. Prowadzone było w formie wideokonferencji przez zastępcę okręgowego inspektora pracy w Warszawie Tomasza Adamskiego i starszego inspektora pracy z OIP w Bydgoszczy Andrzeja Bugalskiego.

 • Inauguracja kampanii społecznej w rolnictwie

  Podczas targów Zielone Agro Show w Kąkolewie k. Grodziska Wielkopolskiego 26 maja br. odbyła się inauguracja trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Celem kampanii, realizowanej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jest ograniczenie ryzyka wypadkowego na wsi oraz poprawa ochrony zdrowia rolników i ich rodzin.

 • Przed wizytą ekspertów Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

  Na spotkaniu w Luksemburgu 11 czerwca br. delegacja Państwowej Inspekcji Pracy pod przewodnictwem Leszka Zająca, zastępcy głównego inspektora pracy, przedstawiła propozycję programu wizyty w Polsce zespołu oceniającego z ramienia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC).

 • Spotkanie z kierownictwem Urzędu Transportu Kolejowego

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 27 lutego br. odbyło się spotkanie kierownictw Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Transportu Kolejowego na czele z głównym inspektorem pracy Iwoną Hickiewicz i prezesem UTK Krzysztofem Dylem. Podsumowano dotychczasową i omawiano zagadnienia bieżącej współpracy regulowanej porozumieniem z września 2011 r.

 • Posłowie wysłuchali informacji PIP

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 26 lipca br. w siedzibie parlamentu przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy z uwzględnieniem branży budowlanej, a także informację PIP w sprawie dyskryminacji za względu na płeć w miejscu pracy.

 • Chińska delegacja w ośrodku szkolenia inspekcji

  W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 11 marca 2013 r. gościła delegacja z Chińskiej Republiki Ludowej, składająca się z przedstawicieli instytucji, które zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy, działalnością szkoleniową, a także z przemysłowców i naukowców.

 • O bezpieczeństwie w gospodarstwach rolnych

  Stan bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych był jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy 27 sierpnia br. w gmachu Sejmu. Omawiano materiał przygotowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyli: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy oraz dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Krzysztof Bielecki.

 • Dyskutowano o bhp w budownictwie

  W siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie na wspólnym posiedzeniu obradowali 4 kwietnia br. członkowie Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy ministrze transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. W spotkaniu uczestniczył Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy.

 • Związkowcy uczcili pamięć ofiar wypadków

  W celu uczczenia Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych NSZZ "Solidarność" Regionu Podkarpacie w Krośnie i Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zorganizowali 19 kwietnia br. na terenie Krośnieńskich Hut Szkła konferencję na temat: „Związki Zawodowe dla bezpieczniejszej pracy”. W konferencji wzięła udział Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

 • Posłowie o umowach cywilnoprawnych i obchodzeniu prawa

  Powinien być twardy zapis ustawowy, że przez zawarcie stosunku pracy rozumie się wręczenie umowy na piśmie i zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. I to jest główny wniosek z dzisiejszych obrad – powiedział poseł Janusz Śniadek podczas posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 20 marca br. w gmachu Sejmu. Komisja rozpatrzyła informację głównego inspektora pracy dotyczącą problemów poruszonych podczas poprzednich obrad, w tym zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy.

 • Rada przyjęła sprawozdanie i plan pracy

  Na posiedzeniu 22 stycznia br. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz dotyczący powołania Dawida Barana na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie. Od kwietnia ub.r. pełnił on obowiązki szefa okręgu, wcześniej – był jego rzecznikiem prasowym. Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r. oraz zatwierdziła plan pracy na rok bieżący.

 • Obradowała grupa robocza ds. przemysłu naftowego

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podpisała porozumienia o współpracy z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i – pod nieobecność szefa urzędu – z zastępcą głównego inspektora ochrony środowiska Romanem Jaworskim. Uroczystość podpisania obu dokumentów odbyła się 12 marca br. w siedzibie Komendy Głównej PSP w Warszawie podczas XI Spotkania Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy.

 • Chińczycy gościli w ośrodku szkolenia inspekcji

  Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu 5 lipca br. po raz kolejny gościł delegację przedstawicieli chińskich instytucji zajmujących się bezpieczeństwem pracy. Przewodniczył jej wiceminister Sun Huashan, reprezentujący chiński Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wizyta powiązana była z udziałem uczestników delegacji w chińsko-europejskim dialogu o bezpieczeństwie pracy, odbywającym się w Brukseli.

 • Konferencja o bhp w małych przedsiębiorstwach

  Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy w składzie: główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP Robert Jaworski uczestniczyła w konferencji „Małe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – wyzwania; możliwości”, która odbyła się 29 i 30 kwietnia br. w Dublinie. Została ona zorganizowana w związku z prezydencją Irlandii w Radzie Unii Europejskiej.

 • Ruszyła kampania „Na fali pierwszej pracy”

  Konferencja prasowa z udziałem Małgorzaty Kwiatkowskiej, zastępcy głównego inspektora pracy zainaugurowała 1 lipca br. w Szczecinie kampanię informacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, poświęconą problemom związanym z pierwszym zatrudnieniem. Uczestniczyli w niej: Marian Szyszko, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie oraz przedstawiciele partnerów akcji Jerzy Wolski, zastępca prezydenta Kołobrzegu i Tomasz Sobieraj, zastępca prezydenta Koszalina.