• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2013)


 • Poselskie „tak” dla programu inspekcji

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca 7 lutego br. w gmachu Sejmu pod przewodnictwem posła Mariusza Błaszczaka, przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013 z planem długofalowym na lata 2013-2015. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, której towarzyszyli zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit.

 • Uroczysta konferencja o wypadkach przy pracy

  Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoczęła się 26 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zorganizowana w związku z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Poświęcona była przyczynom oraz społecznym kosztom wypadków przy pracy. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 • Konferencja o prawach młodych mam

  W Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy 24 czerwca br. odbyła się ogólnopolska konferencja pod tytułem: „Mama wraca do pracy”. Zorganizowali ją Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Honorowy patronat nad konferencją objęli: główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

 • Na targach BUDMA 2013

  Ponad 1000 wystawców z 35 krajów wzięło udział w odbywających się w Poznaniu od 29 stycznia do 1 lutego br. Międzynarodowych Targach Budownictwa „BUDMA 2013”. Zaprezentowano najnowocześniejsze maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych, nowatorskie rozwiązania w zakresie technologii budowy i eksploatacji domów. Wśród gości otwierających targi był zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając.

 • Obradowało Kolegium Głównego Inspektora Pracy

  Sprawy związane z funkcjonowaniem Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu były tematem obrad drugiego w tym roku Kolegium Głównego Inspektora Pracy, które odbyło się 12 lutego w siedzibie GIP w Warszawie. Wrocławski ośrodek po przekształcaniu go z zakładu budżetowego w placówkę sektora finansów publicznych od dwóch lat jest jednostką organizacyjną PIP.

 • Posłowie za zakazem stosowania weksli

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 20 czerwca br. w siedzibie parlamentu postanowiła podjąć inicjatywę ustawodawczą w sprawie wprowadzenia kodeksowego zakazu stosowania weksli in blanco w stosunkach pracy. Tym samym posłowie wsparli wysiłki głównego inspektora pracy, który dwukrotnie (we wrześniu ub.r. i w styczniu br.) bezskutecznie występował do ministra pracy z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie.

 • Urządzenia techniczne pod lupą inspektorów PIP i UDT

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 19 lutego br. w siedzibie Sejmu pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz dotyczący powołania Janusza Czyża na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Kielcach. Opinię przyjęto jednogłośnie. Mówiono także o przestrzeganiu wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych oraz o systemie potwierdzania kwalifikacji pracowników użytkujących takie maszyny i urządzenia.

 • Inauguracja obchodów 80-lecia ZUS

  Konferencją naukową pod hasłem: „Ubezpieczenia społeczne wczoraj i dziś” Zakład Ubezpieczeń Społecznych zainaugurował 4 kwietnia br. obchody 80-lecia uchwalenia pierwszej ustawy ubezpieczeniowej, od której datuje się powstanie tego urzędu. Na miejsce obrad wybrano Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu.

 • Podpisanie porozumień z dozorem technicznym i nadzorem górniczym

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz zawarła porozumienia z prezesami: Urzędu Dozoru Technicznego Markiem Walczakiem i Wyższego Urzędu Górniczego Piotrem Litwą w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z jednostkami dozoru technicznego i organami nadzoru górniczego. Uroczystość podpisania porozumień odbyła się 26 lutego br. w siedzibie UDT w Warszawie.

 • Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

  W siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu w Pałacu Hasbacha w Białymstoku 25 kwietnia br. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”, Okręgowy Inspektorat Pracy, Podlaski Klub Biznesu, Rada Wojewódzka OPZZ oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy zorganizowały seminarium pod hasłem: „Dialog społeczny w kontekście kształtowania bezpiecznych warunków pracy”.

 • Konferencja o bezpieczeństwie w polskim górnictwie

  W Jaworzu 9 i 10 kwietnia br. odbyła się piętnasta edycja edycji konferencji pt.: „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. Uczestniczyli w niej: zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając oraz okręgowy inspektor pracy w Katowicach Beata Marynowska. Leszek Zając odczytał list skierowany przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz do uczestników konferencji.

 • Uznanie senatorów dla działań inspekcji pracy

  Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej na posiedzeniu 10 lipca br. w siedzibie Senatu zapoznała się z informacją o problemach pracodawców ze stosowaniem przepisów prawa pracy ujawnionych podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w roku ubiegłym. Przedstawił ją zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając.

 • Na Komisji o prewencji

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, pod przewodnictwem posła Mariusza Błaszczaka, 8 maja br. rozpatrzyła informację głównego inspektora pracy o wynikach działalności prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie popularyzacji obowiązujących regulacji prawa pracy i kształtowania świadomości pracowników i pracodawców. Informację przedstawiła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

 • Z wizytą u słowackiej inspekcji pracy

  W ośrodku szkoleniowym słowackiej inspekcji pracy w Malej Lučivnie od 12 do 14 marca br. odbyły się rozmowy kierownictw Państwowej Inspekcji Pracy i Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki Słowackiej. Program spotkania dotyczył zagadnień kontroli legalności zatrudnienia i polskich doświadczeń związanych z organizacją 61. posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy w Warszawie w grudniu 2011 r.

 • Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

  Aplikacje technologii informatycznych, wykorzystywane w działalności kontrolnej i informacyjnej inspekcji pracy, były tematem konferencji zorganizowanej podczas 64. posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy, które odbyło się 21 i 22 maja br. w Dublinie. W obradach udział wzięła delegacja Państwowej Inspekcji Pracy pod przewodnictwem Małgorzaty Kwiatkowskiej - zastępcy głównego inspektora pracy.

 • Pozytywna ocena sprawozdania głównego inspektora pracy

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lipca br. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku ubiegłym. W przyjętym w tej sprawie stanowisku sformułowała kilka wniosków zalecając ich realizację. Inspekcja pracy przedstawiła w czasie obrad materiał na temat zatrudniania i bezpieczeństwa pracy pracowników młodocianych.

 • Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie za 2012 rok

  Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 66 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 107 tys. pracujących oraz wyegzekwowanie 102 mln zł zaległych należności dla ok. 119 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy. 18 czerwca br. zapoznała się z nimi na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy.

 • W ochronie informacji niejawnych i danych osobowych

  Praktyczne aspekty współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie zwiększenia skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy były tematem wystąpienia Haliny Tulwin - dyrektora Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy podczas IX Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, zorganizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

 • Deklaracja o współpracy na rzecz niepełnosprawnych

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojciech Skiba podpisali 7 maja br. w Warszawie deklarację w zakresie współpracy i wzajemnej wymiany informacji. Jej celem jest „podniesienie efektywności i skuteczności prowadzonych działań kontrolno-nadzorczych”.

 • Świeży impuls we współpracy z nadzorem budowlanym

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński podpisali 27 lutego br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie porozumienie w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i organów nadzoru budowlanego. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz likwidacji zagrożeń w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych.