« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Posłowie o umowach cywilnoprawnych i obchodzeniu prawa

Powinien być twardy zapis ustawowy, że przez zawarcie stosunku pracy rozumie się wręczenie umowy na piśmie i zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. I to jest główny wniosek z dzisiejszych obrad – powiedział poseł Janusz Śniadek podczas posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 20 marca br. w gmachu Sejmu. Komisja rozpatrzyła informację głównego inspektora pracy dotyczącą problemów poruszonych podczas poprzednich obrad, w tym zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy.

Obradowała grupa robocza ds. przemysłu naftowego

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podpisała porozumienia o współpracy z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i – pod nieobecność szefa urzędu – z zastępcą głównego inspektora ochrony środowiska Romanem Jaworskim. Uroczystość podpisania obu dokumentów odbyła się 12 marca br. w siedzibie Komendy Głównej PSP w Warszawie podczas XI Spotkania Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy.
Świeży impuls we współpracy z nadzorem budowlanym

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński podpisali 27 lutego br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie porozumienie w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i organów nadzoru budowlanego. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz likwidacji zagrożeń w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych.


Urządzenia techniczne pod lupą inspektorów PIP i UDT

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 19 lutego br. w siedzibie Sejmu pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz dotyczący powołania Janusza Czyża na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Kielcach. Opinię przyjęto jednogłośnie. Mówiono także o przestrzeganiu wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych oraz o systemie potwierdzania kwalifikacji pracowników użytkujących takie maszyny i urządzenia. • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098