Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności

» przejdź do archiwum

 • Na spotkaniu z przedsiębiorcami

  Przestrzeganie prawa pracy przez firmy wykonujące zamówienia publiczne w sektorach budowlanym, ochrony oraz utrzymania czystości było 28 lipca 2021 r. tematem spotkania w trybie online Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko z przedstawicielami Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 • Stanowisko na temat szczepień przeciwko COVID-19

  PIP uważa za celowe i zasadne jak najszersze poddawanie się pracowników szczepieniom przeciwko COVID-19, zaznaczając jednocześnie, iż w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawa poddanie się tym szczepieniom ma charakter dobrowolny.

 • Posłowie przyjęli informacje o działaniach PIP

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 20 lipca 2021 r. przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą ograniczenia zagrożeń środowiska pracy związanych z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi, a także informację dotyczącą realizacji kampanii „Pracuję legalnie!”.

 • Członkowie Rady Ochrony Pracy o polityce kadrowej PIP

  Podczas posiedzenia w trybie online w dniu 20 lipca 2021 r. członkowie Rady Ochrony Pracy (ROP) zadeklarowali poparcie dla zwiększenia liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się również do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie urealnienia wynagrodzeń pracowników urzędu.

 • Komisja senacka za dodatkowym urlopem dla inspektorów pracy

  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP na posiedzeniu 20 lipca 2021 r. jednogłośnie i bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, uchwaloną przez Sejm 8 lipca. Obradom przewodniczył senator Jan Filip Libicki.

 • Wybrano nowe władze Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy (IALI)

  Zgromadzenie Generalne Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy, którego posiedzenie odbyło się w trybie online 15 lipca 2021 r., wybrało na przewodniczącego organizacji Siong Hin Ho, pełniącego dotychczas funkcję sekretarza generalnego IALI.

 • Wykonanie budżetu PIP po pozytywnych ocenach sejmowych komisji

  Komisja Finansów Publicznych Sejmu na posiedzeniu 13 lipca 2021 r. w siedzibie parlamentu rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.

 • Rada Dialogu Społecznego o budżecie państwa

  O założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022 oraz o wysokości minimalnego wynagrodzenia debatowała Rada Dialogu Społecznego na plenarnym posiedzeniu w trybie wideokonferencji, w którym uczestniczyła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

 • Posłowie o dodatkowym urlopie dla inspektorów pracy

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni.

 • Konferencja o pracy zdalnej

  Pełne bezpieczeństwo osób wykonujących pracę zarobkową, także w formie zdalnej, oraz jasne przepisy w tym zakresie to najważniejsze kwestie w działalności PIP – zapewniła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, podczas ogólnopolskiej konferencji „Praca zdalna – dylematy społeczno-prawne”.

 • Debata o radach pracowniczych

  O potrzebie nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz o funkcjonowaniu rad pracowniczych rozmawiano w Senacie podczas posiedzenia Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju. W debacie wziął udział zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski.

 • Posłowie pozytywnie o wykonaniu budżetu PIP

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 22 czerwca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2020. Przedstawiła je Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

 • Chrońmy zdrowie podczas upałów!

  Z uwagi na występujące w naszym kraju upały Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zwraca się do pracodawców o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęcie działań w celu złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

 • Bezpiecznie na wsi oczami dzieci

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczono nagrody w XI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poświęconego bezpieczeństwu na wsi. Współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Zacieśnienie współpracy z CIOP – PIB

  Prowadzenie wspólnych projektów badawczych i kampanii informacyjnych dotyczących bhp przewiduje porozumienie o współpracy zawarte między Państwową Inspekcją Pracy i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

 • Na otwarciu wystawy plakatu

  Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, wzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej oraz wręczeniu nagród laureatom XXX edycji konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

 • Białostocka młodzież najlepiej zna swoje prawa w pracy

  To pierwszy taki przypadek w historii konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, by pierwsze dwa miejsca przypadły uczennicom jednej szkoły. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku zdeklasował tym samym 230 placówek edukacyjnych.

 • Seminarium o bezpieczeństwie w transporcie pionowym

  Współpraca i odpowiedzialność w zapewnieniu bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń do transportu pionowego (żurawi wieżowych, wózków podnośnikowych, dźwigów budowlanych, drabin i rusztowań) były tematem seminarium online 7 czerwca 2021 r.

 • Spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego

  Współpraca międzynarodowa Państwowej Inspekcji Pracy była głównym tematem spotkania Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Rafalskiej i Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko 2 czerwca 2021 r. w siedzibie GIP w Warszawie.

 • Kontrole żurawi budowlanych

  Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła 1 czerwca 2021 r. na placach budów całego kraju 240 kontroli związanych z użytkowaniem żurawi wieżowych i szybkomontujących. Kontrole obejmą w szczególności bezpieczeństwo organizowania prac z wykorzystaniem tych maszyn.