• RSS
  • Wersja tekstowa
08.08.2017

Delegowanie pracowników i legalność zatrudnienia. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń służb nadzoru nad warunkami pracy Polski i Norwegii

EEA-and-Norwaygrants2
 


 

Projekt współpracy z Urzędem Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii (Arbeidstilsynet) finansowany jest w całości ze środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w roku 2017, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy – Głównym Inspektoratem Pracy a Ministerstwem Rozwoju. Całkowity budżet projektu wynosi 50 tys. euro (213.000 PLN).

Termin realizacji projektu: sierpień - grudzień 2017 r.

Cel - zacieśnienie współpracy bilateralnej pomiędzy organami inspekcji pracy obu krajów partnerskich: Polski i Norwegii. Uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów rządzących rynkami pracy obu krajów, roli służb publicznych w zapewnieniu praworządności w stosunkach pracy oraz pozycji partnerów społecznych i środków ochrony pracowników. Ma na celu m. in. stworzenie lepszych mechanizmów komunikacji i wymiany informacji w sprawach dotyczących migracji zarobkowych na obszar państw partnerskich w projekcie oraz w sprawach regulowanych postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2014/67/WE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników.

Współpraca będzie koncentrować się na wspólnych działaniach władz krajowych w Polsce i w Norwegii odpowiedzialnych za kontrolę zatrudnienia. Działania projektu korespondować będą z aktywnością i zaleceniami dla państw członkowskich w związku z utworzeniem Europejskiej Platformy na rzecz walki z pracą niezadeklarowaną. Służyć będą wymianie doświadczeń i dobrych praktyk krajowych związanych z przeciwdziałaniem nielegalnemu zatrudnieniu na terenie krajów partnerskich. Szczególny nacisk położony zostanie na kwestie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, w trybie postanowień Dyrektyw UE 96/71/WE i 67/2014/WE, a także w kontekście przepisów krajowych państw partnerskich projektu, implementujących regulacje europejskie do porządków prawnych obu krajów.

Projekt zakłada wizyty studyjne pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w Norwegii (11-14 września 2017 r.) oraz przedstawicieli norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy w Polsce (28-31 sierpnia 2017 r. w Warszawie). Ich uczestnicy zapoznają się z metodyką działania służb kontrolnych oraz z ramami prawnymi działalności instytucji partnerskiej. Podsumowanie projektu we Wrocławiu w Ośrodku Szkolenia PIP – dwudniowe seminarium międzynarodowe, zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy z udziałem przedstawicieli obu urzędów i innych instytucji publicznych, w zakresie działania których pozostają kwestie przeciwdziałania nadużyciom związanym z wykonywaniem pracy. Podpisane zostanie nowe porozumienie o współpracy bilateralnej pomiędzy organami inspekcji pracy Polski i Norwegii, z udziałem Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia i Trude Vollheim, Dyrektor Generalnej Arbeidstilsynet.

Zakładane rezultaty: Dzięki projektowi zakres współpracy dwustronnej między służbami inspekcji pracy Polski i Norwegii ulegnie rozszerzeniu i wzmocnieniu. Projekt winien znaleźć przełożenie na codzienną współpracę związaną z wymianą informacji w sprawach dotyczących delegowania pracowników oraz w kontekście skarg składanych przez pracowników migrujących na obszar państw partnerskich. Przyczyni się do polepszenia jakości rozstrzygania spraw i porad udzielanych osobom migrującym oraz delegowanym
na obszar krajów partnerskich.