• RSS
  • Wersja tekstowa

Bezpieczeństwo pracy - wydawnictwa

ABC BHP 2016
 

Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz,
Informator dla pracodawców
Książka, 104 ss., wydanie VIII, Warszawa 2016

Główne tematy książki to m.in.: obowiązki i prawa i pracownika w zakresie bhp, profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników - badania lekarskie, środki higieny osobistej, środki ochrony indywidualnej, szkolenia w dziedzinie bhp, czynniki uciążliwe w środowisku pracy, czynniki stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia i życia, prace szczególnie niebezpieczne, maszyny i inne urządzenia techniczne, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, ochrona pracy kobiet, ochrona pracy młodocianych, ocena ryzyka zawodowego, służba bezpieczeństwa i higieny pracy, wykroczenia przeciwko prawom pracownika dotyczące bhp, odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów bhp.

   
Roboty drogowo-mostowe

Wiesława Saroma, Benedykt Zygadło,
Roboty drogowo-mostowe
broszura A5, 48 ss., wyd. 2015.

Broszura zaadresowana jest do pracodawców i kadry zarządzającej. Autorzy podjęli próbę identyfikacji i oceny stopnia narażenia pracowników zajmujących się robotami drogowymi i mostowymi oraz wskazania możliwych rozwiązań prewencyjnych. Publikacja koncentruje uwagę czytelnika na wybranych zagrożeniach fizycznych i chemicznych.

   
Roboty torowe

Jarosław Mazur,
Roboty torowe,
broszura B5, 56 ss., wydanie I, 2014

Od kilku lat w Polsce prowadzona jest intensywna modernizacja infrastruktury kolejowej. Przebudowy i remontów tej sieci podejmują się coraz częściej firmy budowlane, których pracownicy nie mają wcześniejszych doświadczeń z pracą na kolei. Autor broszury omawia zasady bezpiecznego wykonywania pracy oraz poruszania się po terenie kolejowym. Broszura przeznaczona jest dla pracowników firm budowlanych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o bezpiecznej pracy na torach.

   
Użytkowanie maszyn. Minimalne wymagania dotyczące bhp. Lista kontrolna z komentarzem. Materiał pomocniczy dla pracodawców

Włodzimierz Łabanowski,
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn,
broszura, 48 ss., Warszawa 2014

Publikacja przeznaczona jest dla pracodawców użytkujących maszyny i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich użytkowania. Przedstawiono w niej opis minimalnych wymagań technicznych i przykłady działań dostosowawczych, a także obowiązki pracodawcy związane z wyposażaniem stanowisk pracy w maszyny nowe. Podkreślona została rola norm zharmonizowanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Broszura zawiera wskazówki pozwalające określić czy przeprowadzona modernizacja maszyny była na tyle głęboka, że maszyna powinna być zakwalifikowana, jako nowa. Zamieszczony tekst jest nową uaktualnioną wersją według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 r.

   
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Włodzimierz Łabanowski,
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn,
broszura, 52 ss., Warszawa 2013

Publikacja przeznaczona jest dla pracodawców użytkujących maszyny i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich użytkowania. Przedstawiono w niej opis minimalnych wymagań technicznych i przykłady działań dostosowawczych, a także obowiązki pracodawcy związane z wyposażaniem stanowisk pracy w maszyny nowe. Podkreślona została rola norm zharmonizowanych w procesie kształtowania bezpieczeństwa i użytkowania maszyn. Broszura zawiera też wskazówki pozwalające określić czy przeprowadzona modernizacja maszyny była na tyle głęboka, że maszyna powinna być zakwalifikowana jako nowa. Zamieszczony tekst to przejrzana i uaktualniona wersja poprzedniego wydania broszury (z roku 2012) według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2013r.

   
Maszyny do drewna

Włodzimierz Łabanowski,
Maszyny do obróbki drewna. Dostosowanie do wymagań minimalnych,
broszura A, 52 ss., nowe uaktualnione wydanie II, stan prawny 2014 r.

W broszurze autor przedstawia niebezpieczne maszyny do mechanicznej obróbki drewna. Są to różnego rodzaju pilarki, strugarki wyrówniarki i grubiarki, frezarki pionowe dolnowrzecionowe. Obecnie producenci maszyn do obróbki drewna przed wprowadzeniem ich do obrotu są zobligowani do przeprowadzenia procedury oceny zgodności, zazwyczaj z udziałem tzw. jednostki notyfikowanej. Dzięki tym działaniom do użytkowników trafiają obrabiarki gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa. Autor publikacji zaleca użytkownikom przestarzałych obrabiarek, doprowadzenie ich do właściwego stanu technicznego zapewniającego co najmniej minimalny poziom bezpieczeństwa. Nowa uaktualniona publikacja autorstwa Włodzimierza Łabanowskiego ułatwia dostosowanie tego typu maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy. Dołączona lista kontrolna pozwala skontrolować m.in. przygotowanie pracowników do pracy, stan techniczny maszyn oraz organizację stanowisk pracy.

   
Wypadek przy pracy

Leszek Pietrzak,
Wypadek przy pracy. Poradnik pracodawcy,
broszura B5, wyd. 2014.

Publikacja Wypadek przy pracy. Poradnik pracodawcy powstała z myślą o pracodawcach z małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie mają doświadczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zawarto w niej informacje dotyczące metod badania wypadków przy pracy, prowadzenia postępowania powypadkowego i późniejszych działań prewencyjnych. Autor wskazuje na zależność pomiędzy właściwie przeprowadzoną oceną ryzyka zawodowego a możliwością zapobiegnięcia wypadkowi przy pracy.

   
oklgolas

Marek Gołaś, Paweł Wieczorek,
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa. Lista kontrolna z komentarzem,
broszura A4, 36 ss.

Listę kontrolną kierujemy do mikroprzedsiębiorców, którzy chcą samodzielnie sprawdzić, czy stan bezpieczeństwa i higieny pracy w ich zakładzie jest zgodny z obowiązującym prawem. Pomoże także w zdobyciu wiedzy tym, którzy chcą wyeliminować istniejące zagrożenia dla życia i zdrowia i wprowadzi nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne w swojej firmie.

   
lista Staszewski

Stanisław Staszewski,
Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy.
Lista kontrolna z komentarzem.
80 ss., wydanie III, Warszawa 2015

 

   
Bezpiecznie i zgodnie z prawem Lista kontrolna z komentarzem

Dagmara Kupka,
Bezpiecznie i zgodnie z prawem. Lista kontrolna z komentarzem,
47 ss., wydanie II, Warszawa 2015

 

   
Prace rozbiórkowe

Marcin Łakomy,
Budownictwo. Roboty rozbiórkowe,
Broszura format B5, 32 ss., Warszawa 2013.

Broszura zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej realizacji robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych. Powstała z myślą o przyszłych inwestorach, projektantach i osobach, które będą organizowały oraz nadzorowały roboty rozbiórkowe. Bezpieczna realizacja robót rozbiórkowych w dużej mierze zależy od prawidłowego procesu planowania i przygotowania – wyboru właściwej technologii, rozpoznania zagrożeń i doboru skutecznych metod ich ograniczania, dlatego akcent został położony właśnie na te etapy.

   
Transport mechaniczny

Roman Burghardt,
Budownictwo. Transport mechaniczny,
broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2013.

Adresatami wydawnictwa są pracodawcy, użytkownicy wózków oraz osoby nadzorujące prace operatorów. Jest to drugi tom serii. W części pierwszej autor omówił zasady bhp związane z transportem ręcznym. Część druga zawiera szczegółowy opis zagrożeń związanych z eksploatacją wózków, koparek, ładowarek i platform roboczych, które wynikają z niewłaściwej obsługi. Zostały omówione wymagania kwalifikacyjne dla operatorów, przygotowanie pracowników do pracy, a także wymagania ogólne dla wózków i ich wyposażenia. Broszura zawiera przykładową listę zagrożeń oraz opis działań profilaktycznych, które poprawiają bezpieczeństwo podczas prac transportowych.

   
Wypadki w szkole 2016
 

Grażyna Jarosiewicz,
Wypadki w szkole. Co zrobić, aby ich było mniej,
broszura, 28 ss., wydanie II, Warszawa 2016.

Jak informuje Centrum Informatyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, w szkołach rocznie dochodzi do ponad 70 000 wypadków wśród uczniów – 300 to wypadki ciężkie, zaś 50 – to przypadki śmiertelne. Wypadkom ulegają również nauczyciele oraz pozostałe osoby zatrudnione w oświacie – 4 000 zdarzeń rocznie. Broszura omawia, jak należy postępować, aby skutecznie poprawiać bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. Opisuje m.in. obowiązki dyrektorów szkół w zakresie zapewniania technicznego bezpieczeństwa pracownikom i uczniom. Przedstawia zagrożenia występujące w szkole i działania techniczne oraz organizacyjne, które mają przeciwdziałać wypadkom. Wskazuje nauczycielom, jak zapobiegać nieszczęśliwym zdarzeniom w szkole i poza nią. Adresatami publikacji są dyrektorzy szkół, a także nauczyciele, pracownicy służby bhp oraz społeczni inspektorzy pracy.

   
Nanomateriały - Bezpiecznie w pracy

Tomasz Grausz,
Nanomateriały. Bezpiecznie w pracy.
Broszura, 40 ss., wydanie I, Warszawa 2013

Czym są nanomateriały? Jakie są ich właściwości? Jakie korzyści wynikają z ich używania? Czy mogą stwarzać zagrożenia? Odpowiedzieć na te pytania próbują specjaliści zajmujacy się nanotechnologią.
Publikacja adresowana jest do pracodawców oraz służb bhp, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z tą tematyką. Omawia problematykę związaną z nanomateriałami mogącymi wystąpić na stanowiskach pracy, rodzajami zagrożeń oraz z propozycjami sposobów zabezpieczania przed ich szkodliwym działaniem na organizm człowieka. Ważnym problemem, na który zwraca uwagę autor jest brak odpowiednich uregulowań prawnych, dotyczących nanocząstek mogących uwolnić  się do środowiska, co w przypadku części produktów nie nakłada na producentów obowiązku zawierania na etykietach stosowanej informacji o wykorzystanej technologii.

   
Nanotechnologie ulotka

Tomasz Grausz,
Nanotechnologie. Bezpieczne czy groźne?
broszura, 12 ss.

Ulotka powstała z myślą o pracownikach, którzy stykają się zawodowo z nanomateriałami. Jej zadaniem jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami, jakie wynikają z pracy z nanomateriałami oraz takie ukształtowanie postaw, aby użytkownik potrafił w swoim środowisku pracy minimalizować zagrożenia i niebezpieczeństwo wynikające z kontaktu z substancjami potencjalnie szkodliwymi. Czytelnik dowie się, na co powinien zwrócić szczególną uwagę podczas pracy i jakie ma możliwości ochrony przed zagrożeniami.

   
Dariusz Borowiecki Poślizgnięcia i potknięcia. Poradnik.

Dariusz Borowiecki,
Poślizgnięcia i potknięcia. Poradnik.
broszura, 24 ss, dodruk 1. wydania, Warszawa 2015

Podczas wykonywania pracy jesteśmy narażeni na poślizgnięcia i potknięcia. Czasem wystarczy pośpiech, chwila nieuwagi, niedopatrzenie lub bałagan. Upadki ma ją często nieodwracalne skutki, powodują np. kalectwo, które uniemożliwia dalszą pracę zawodową. O ład i porządek w środowisku pracy powinni dbać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Aby im to ułatwić, prezentuje my sytuacje, które grożą wypadkiem oraz sposoby zapobiegania poślizgnięciom i potknięciom, zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi praktykami.

   
Praca w wysokich i niskich temperaturach

Praca w wysokich i niskich temperaturach.
Informacje dla pracodawców
ulotka, wydanie 3., Warszawa 2016.

Ulotka adresowana jest do pracodawców. Według przepisów bhp są oni zobowiązani do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy dostosowanych do panującej temperatury. Dotyczy to zarówno pracy w pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni. Ulotka przedstawia pracę w mikroklimacie zimnym i gorącym oraz warunki zatrudniania młodocianych i kobiet ciężarnych w obydwu przypadkach. Dodatkowo wskazuje przyczyny oraz skutki wychłodzenia i przegrzania.

   
Niebezpieczne studzienki szamba i zbiorniki

 

Niebezpieczne studzienki, szamba i zbiorniki.
Ulotka A3, wydanie I, 2015.

Ulotka prezentuje najważniejsze zasady bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych, takich jak: studnie, szamba, studzienki kanalizacyjne, zbiorniki na gnojowicę i silosy na materiały sypkie. Szczególnie ważne są: świadomość pracodawców i pracowników, dobra organizacja  pracy, stosowanie właściwie dobranych zabezpieczeń, w tym środków ochrony indywidualnej oraz  odpowiednie przygotowanie miejsca pracy.

   
Pracownik 60 plus

Anna Kucharska,
Pracownik 60+.
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2013

W ciągu najbliższych lat okres pracy do emerytury będzie się stopniowo wydłużał. W jaki sposób wykorzystać potencjał pracowników 60+? Jak spożytkować ich wiedzę i doświadczenie? Jak radzić sobie z ich ograniczeniami wynikającymi z pogarszającego się stanu zdrowia?
Odpowiedzi na te pytania właściciele firm oraz przedsiębiorcy znajdą w broszurze pt. „Pracownik 60+”. Zagadnienia zawarte w publikacji dotyczą tworzenia przyjaznych warunków pracy oraz stosowania rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem.

   
Mniej dźwigaj. Informacje dla pracowników opieki zdrowotnej

Grażyna Jarosiewicz
Mniej Dźwigaj. Informacje dla pracowników systemu opieki zdrowotnej.
Broszura, 33 ss., wydanie III, Warszawa 2013

Choroby i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego w szczególności kręgosłupa są tak powszechne, że stanowią jeden z głównych problemów społecznych. Wśród grup zawodowych najbardziej narażonych na ryzyko rozwoju tych schorzeń znajdują się osoby zatrudnione w szpitalach, w placówkach opiekuńczo-leczniczych oraz w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych. W publikacji przedstawiono najważniejsze zasady organizacji i sposoby wykonywania pracy w pozycji siedzącej i stojącej, związanej z ręcznym transportem i czynnościami takimi jak: podnoszenie, przenoszenie, ciągnięcie, pchanie.

   
Bezpieczna piekarnia

Paweł Parfianowicz, zdjęcia Jacek Żerański
Bezpieczna piekarnia.
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2013

Wykonywanie prac piekarskich wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie różnorodnych czynników zagrażających ich zdrowiu i życiu. Wysoka temperatura w pomieszczeniach, wykonywanie ciężkich prac fizycznych, praca nocna, obsługa niebezpiecznych maszyn, kontakt z gorącymi przedmiotami lub śliskimi powierzchniami, możliwość poparzenia gorącą parą to tylko niektóre z zagrożeń. Broszura zawiera wiele rad, które mogą pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa podczas pracy w małych i dużych piekarniach.

   
Budownictwo. Bezpieczeństwo na stanowiskach pracy

Dagmara Kupka
Budownictwo. Bezpieczeństwo na stanowiskach pracy.
Broszura A4, 45 ss., wydanie I, Warszawa 2014.

Broszura to materiał pomocniczy dla branży budowlanej. Broszura składa się z 19 kart. Każda z nich przedstawia w sposób syntetyczny podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania pracy. Wszystkie zawierają podstawową listę kontrolną. W publikacji omówiono: poruszanie się po budowie, instalacje elektryczne na budowie, prace z chemikaliami, prace na drabinach, ręczne prace transportowe, prace spawalnicze, prace elektronarzędziami, prace pilarką tarczową, prace w wykopie, prace zbrojarskie,prace montażowe szalunków, prace betoniarskie, prace murarskie, prace tynkarskie, prace na rusztowaniu, montaż balustrad ochronnych, prace w przestrzeniach zamkniętych, prace dekarskie, prace brukarskie.Autorką opracowania jest nadinspektor Dagmara Kupka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

   
Instalacje elektryczne na budowie

Stanisław Piórkowski
Instalacje elektryczne na budowie.
Broszura A4, 39 ss.

 

   

 

Karty bezpiecznego wykonywania pracy dla branży budowlanej. Materiał pomocniczy do instruktażu stanowiskowego.

Dziewiętnaście kart, format A4, kolor. Wydanie 2014 r.

Poruszanie się po budowie, instalacje elektryczne, prace chemikaliami, na drabinach, spawalnicze, tynkarskie, murarskie, zbrojarskie, w wykopie, pilarką tarczową, elektronarzędziami, ręczne prace transportowe, betoniarskie, brukarskie, montażowe szalunków, w przestrzeniach zamkniętych, montaż balustrad ochronnych, na rusztowaniach oraz dekarskie. Każda karta zawiera syntetycznie przedstawione podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania pracy. Zalecenia i opis dobrych praktyk przygotowano na podstawie obowiązujących norm i przepisów. Wszystkie karty zawierają podstawową listę kontrolną. Autorem serii jest Dagmara Kupka.

 

Prace-na-drabinach poruszaj-się-po-budowie prace-spawalnicze
     
prace-tynkarskie prace-z-chemikaliami Montaż-balustrad-ochronnych
     
Instalacje-elektryczne-na-budowie Prace murarskie Prace zbrojarskie
     
Prace w wykopie Prace pilarką tarczową Prace elektronarzedziami
     
Ręczne prace transportowe Prace betoniarskie Prace brukarskie
     
Prace w przestrzeniach  zamkniętych Prace montażowe szalunków Prace dekarskie
     
Prace na rusztowaniu    

 

Karty z zakresu pierwszej pomocy.

2 karty, format A4, wydanie I, 2015 r.

Pierwsza pomoc - apteczka opisuje obowiązki pracodawcy w zakresie zapenienia punktów pierwszej pomocy na budowie, a także rekomenduje wyposażenie apteczek.
Nagłe zatrzymanie krążenia przedstawia zasady prowadzenia resuscytacji.

 

Karta pierwsza pomoc- apteczka Karta pierwsza pomoc nagłe zatrzymanie krążenia
 

 

Bezpieczne pozyskanie drewna

Jakub Chojnicki, zdjęcia Andrzej Jaworski
Bezpieczne pozyskanie drewna
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2013.

Broszura jest adresowana do drwali – operatorów pilarek łańcuchowych, zrywkarzy oraz ich pomocników; a także pracodawców – właścicieli Zakładów Usług Leśnych oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczną organizację pracy w lesie. Poradnik omawia bezpieczną organizację stanowisk pracy, zasady bezpiecznej ścinki drzew, informuje o najczęściej pojawiających się zagrożeniach podczas pracy i sposobach ich unikania.

   
Bezpieczne pozyskanie drewna. Dobre praktyki

Jakub Chojnicki, zdjęcia Andrzej Jaworski
Bezpieczne pozyskanie drewna.
Broszura, 48 ss., wydanie I, Warszawa 2013

To druga broszura Jakuba Chojnickiego na temat bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pozyskania drewna. Tym razem jest to ilustrowany poradnik, którego adresatami są zarówno osoby wykonujące ścinkę drzew, jak i nadzorujący ich pracę. Autor przedstawił najważniejsze zagadnienia - począwszy od bezpiecznego używania pilarki łańcuchowej  przez przygotowanie stanowiska ścinki, techniki bezpiecznego obalania drzew - po zrywkę drewna. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział o zasadach ścinki drzew, zawierający schematy ilustrujące metody bezpiecznego pozyskania drewna. Broszura zawiera wiele zdjęć i rysunków szczegółowo ilustrujących omawiane zagadnienia.

   
Bezpieczne pozyskanie drewna. Lista kontrolna z komentarzem

Radosław Olkowski
Bezpieczne pozyskanie drewna. Lista kontrolna z komentarzem. Materiał pomocniczy dla właścicieli zakładów usług leśnych.
Lista kontrolna, 68 ss., wydanie I, Warszawa 2015.

Proces technologiczny pozyskiwania drewna uznawany jest za szczególnie niebezpieczny, stwarzający duże zagrożenia wypadkowe. Bardzo ważne jest więc właściwe organizowanie i nadzorowanie prac oraz ciągłe egzekwowanie od pracowników właściwych, zgodnych z przepisami sposobów wykonywania powierzonych zadań. Wydawnictwo zawiera zbiór uporządkowanych, pogrupowanych problemowo pytań. Odpowiedź na nie pozwoli zidentyfikować występujące zagrożenia i nieprawidłowości oraz podjąć decyzje dotyczące niezbędnych zmian. Uzupełnieniem listy pytań kontrolnych są praktyczne wskazówki i komentarze oparte na przepisach prawa pracy.

   
Środki ochrony narządu słuchu

Emil Kozłowski
Środki ochrony narządu słuchu.
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2012.

Publikacja została opracowana na podstawie wyników wieloletniego programu pt. „Poprawa Bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego przez CIOP. Zawiera ogólne zasady postępowania dla pracodawców związane z doborem i użytkowaniem ochronników słuchu ze względu na środowisko pracy. Omawia rodzaje, sposób kontroli, znakowania i instrukcji dla środków zabezpieczających słuch, a także problemy związane z użytkowaniem ich razem z innymi środkami ochrony indywidualnej. Broszura może być wartościowym źródłem informacji dla pracodawców, pracowników, służb bhp, inspektorów pracy oraz innych użytkowników.

   
Środki ochrony narządu wzroku

Dagmara Kupka
Środki ochrony narządu wzroku.
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2015

Środki ochrony oczu zabezpieczają wzrok i gałkę oczną przed szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. Broszura zawiera zasady postępowania związane z doborem środków ochrony oczu i ich użytkowaniem ze względu na warunki pracy. Omawia problemy związane z jednoczesnym stosowaniem kilku środków ochronnych oraz dopasowaniem, oznakowaniem i konserwacją środków ochrony indywidualnej.
W publikacji prezentowane są sposoby zabezpieczania wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem nadfioletowym i promieniowaniem podczerwonym.

   
Środki ochrony układu oddechowego

Katarzyna Majchrzycka
Środki ochrony układu oddechowego
Broszura, 32 ss., wydanie I, Warszawa 2012

Eliminowanie źródeł substancji chemicznych poprzez stosowanie odpowiednich ochron zbiorowych, izolowanie stref niebezpiecznych, wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, a w szczególności w środki ochrony układu oddechowego jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Broszura zawiera ogólne zasady postępowania dla pracodawców, którzy stosują technologie związane z emisją czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika. Publikacja została opracowana z myślą o pracownikach przemysłu budowlanego, wydobywczego, służby zdrowia i ratownictwa ze względu na specyfikę zatrudnienia, także w zmiennych warunkach środowiskowych. Stanowi również uzupełnienie lub jedyne rozwiązanie problemu ryzyka wynikającego z występowania zanieczyszczeń w środowisku pracy lub niedoboru tlenu.

   
Budownictwo. Transport ręczny na placu budowy

Roman Burghardt
Budownictwo-transport ręczny na placu budowy
Warszawa 2015

 

   
Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak i Andrzej Najmiec
Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców
Broszura B5, 32 ss.

Autorzy przedstawiają zagrożenia dla zdrowia i życia kierowców. Szczegółowo omawiają czynniki psychospołeczne mające bezpośredni związek z bezpieczeństwem pracy w transporcie drogowym. Sprawność kierowcy, zmęczenie, agresja w ruchu drogowym, alkohol, nawet telefon komórkowy - każdy z tych czynników może stać się przyczyną wypadku. Statystyki alarmują. Co roku, na świecie dochodzi do 1,3 mln wypadków drogowych, w których ginie ponad 40 tys. osób. W Polsce, transport drogowy znajduje się na 3. miejscu, za przemysłem i budownictwem, pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków przy pracy.

   
BHP w biurze

Wojciech Dyląg
BHP w biurze
Broszura B5, 32 ss.

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi pracy w otoczeniu spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wielogodzinna, wykonywana w wymuszonej pozycji, praca na stanowisku administracyjno-biurowym stwarza oczywiste zagrożenie dla układu ruchu. Pracy tej towarzyszą również inne zagrożenia, m.in. czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi, takimi jak promieniowanie urządzeń biurowych i niewłaściwe oświetlenie. Broszura pomoże ustalić pracodawcy, czy stanowiska pracy administracyjnej w jego zakładzie w pełni odpowiadają wymogom prawnym.

   
O bezpiecznej pracy na budowie

Dagmara Kupka
Budownictwo. O bezpiecznej pracy na budowie – materiał szkoleniowy
Książka, 64 strony, wydanie 2, Warszawa 2013.

Wypadki w budownictwie zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Najbardziej narażani są na utratę zdrowia, a nawet życia nowo zatrudnieni.Broszura stanowi materiał pomocniczy przy prowadzeniu instruktażu ogólnego i wstępnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla zatrudnionych osób na stanowisku pracownik ogólnobudowlany. Zawiera podstawowe informacje wynikające z obowiązujących przepisów i procedur dotyczących: obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracownika w zakresie bhp, zasad poruszania się po terenie budowy, wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi substancjami chemicznymi stosowanymi na budowie, podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru.

   
Bezpieczne rusztowania 2016

 

Dariusz Gnot, Piotr Kmiecik,
Budownictwo. Bezpieczne rusztowania
Broszura, 32 ss., wyd. 4, Warszawa 2016.

Rusztowania robocze, jako tymczasowe konstrukcje budowlane, umożliwiają prace na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów nad podłożem. Nieumiejętne ich zastosowanie jest częstą przyczyną wypadków. Co drugi wypadek na rusztowaniu zdarza się podczas jego eksploatacji, a co trzeci w trakcie montażu. Broszura zawiera podstawowe wiadomości dotyczące bezpiecznego użytkowania rusztowań przydatne zarówno dla monterów, jak i pracowników eksploatujących te konstrukcje. Zastosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, dokumentacja rusztowań, prace przygotowawcze, montaż i demontaż rusztowań, kontrola i odbiór rusztowań, to tylko niektóre z zagadnień przedstawionych w publikacji. Mamy nadzieję, że nasze wydawnictwo, poszerzając wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej budowy i eksploatacji rusztowań, przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków na polskich budowach.

   
Ergonomia w handlu

Karolina Główczyńska-Woelke
Ergonomia pracy w handlu
Broszura B5, 32 ss., Warszawa 2011.

Broszura Ergonomia pracy w handlu powstała z myślą o kadrze kierowniczej i pracownikach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zwłaszcza wykonujących ręczne prace transportowe, pracujących w warunkach niedostosowanych do swoich wymagań fizycznych i psychicznych lub w narażeniu na chłód. Kadra kierownicza dowie się z niej, jak zorganizować pracę zgodnie z zasadami ergonomii, a pracownik – jak ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy.

   
Azbest-Podręcznik dobrych praktyk


Azbest. Podręcznik dobrych praktyk.
Broszura B5, 156 ss., Warszawa 2010.

Podręcznik dobrych praktyk jest adresowany do pracowników firm remontowych i wyspecjalizowanych w usuwaniu azbestu. Zawiera między innymi zasady planowania prac, minimalizowania narażenia na działanie pyłu azbestowo-cementowego, monitorowania, doboru sprzętu, środków ochrony indywidualnej i ich konserwacji oraz usuwania odpadów.  Broszura zawiera także wykaz polskich przepisów dotyczących azbestu.

   
Czesław Kowalczyk Jak ocenić ryzyko zawodowe?

Czesław Kowalczyk
Jak ocenić ryzyko zawodowe?
Broszura, 48 ss., Warszawa 2010.

Broszura jest skierowana do pracodawców małych zakładów pracy, którzy chcą samodzielnie przygotować ocenę ryzyka zawodowego oraz uporządkować swoją wiedzę.

   
Ergonomia pracy z laptopem

dr Tomasz Tokarski
Ergonomia pracy z laptopem
Broszura, 20 ss., Warszawa 2010.

Broszura Ergonomia pracy z laptopem powstała z myślą o użytkownikach komputerów przenośnych. Czytelnik dowie się z niej, jak zorganizować komputerowe stanowisko pracy w biurze i poza nim, aby zapobiec dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego.

   
Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne

dr Mateusz Warchał
Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne.
Broszura, 32 ss., Warszawa 2012

Zagrożenia w środowisku pracy zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacyjnym i warunkami pracy. W miejscu już zbadanych pojawiają się nowe, wcześniej niedostrzegane. Ocena technicznego bezpieczeństwa pracy ustępuje miejsca nowym wyzwaniom związanym z oceną psychospołecznych warunków pracy.

   
fobjectid 6903

Choroby narządu głosu.
Informacje dla nauczycieli.
Ulotka, nowe wydanie 2013.

Schorzenia narządu głosu to najczęściej występujące choroby zawodowe w Polsce. Ze względu na specyfikę pracy, najbardziej narażoną na nie grupą zawodową są nauczyciele. Ulotka zawiera informacje o tym, jak zmniejszać na co dzień obciążenie głosu i ograniczyć ryzyko jego chorób dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom profilaktycznym.

   
Bezpieczne odśnieżanie dachów

Bezpiecznie odśnieżanie dachów
Ulotka format B5, 12 str., wydanie II, Warszawa 2012.

Ulotka adresowana jest do osób pracujących bezpośrednio przy odśnieżaniu. Przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczną pracą przy odśnieżaniu dachów. Prace te powinny być zorganizowane z nadzwyczajną ostrożnością ze względu na ciągłe ryzyko poślizgnięcia i upadku. Publikacja określa obowiązki pracownika zatrudnionego przy usuwaniu śniegu z dachu, jak i osoby odpowiedzialnej za te prace. Doradza, żeby strome dachy były odśnieżane wyłącznie przez firmy specjalistyczne, posiadające dokumenty potwierdzające kompetencje w tej dziedzinie.

   
Budownictwo. Drabiny

Budownictwo. Drabiny
Ulotka, format B5, 12 ss., kolor, Warszawa 2011.

Ulotka przedstawia ogólne zasady bezpiecznego stosowania drabin: przystawnych i rozstawnych oraz właściwego ich doboru do wykonywanych robót. Zwraca uwagę na czynności, które są zabronione, podczas pracy na drabinie. Zaletą ulotki są liczne zdjęcia, które ilustrują dobre praktyki stosowania drabin.

   
Budownictwo. Poślizgnięcia i potknięcia

Budownictwo. Poślizgnięcia i potknięcia

Ulotka, format A4,Warszawa 2010.

 

Poślizgnięcia i potknięcia to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków na budowach. Ulotka przedstawia podstawowe zasady, które powinien stosować pracownik, aby uniknąć wypadku na placu budowy. Tekst ilustrują liczne zdjęcia, pomagające w zrozumieniu zagadnień. Ulotka została przygotowana przez Urszulę Gawrysiak, zajmującą się bezpieczeństwem i higieną pracy w jednej z największych firm budowlanych w Polsce.

   
Budownictwo. Siatki, które ratują życie

Budownictwo. Siatki, które ratują życie. Broszura 2015.

Siatki bezpieczeństwa są nowoczesnym sposobem ochrony zbiorowej osób pracujących na wysokości, którego skuteczność została potwierdzona w branży budowlanej krajów Unii Europejskiej. W broszurze przedstawiono zakres, wymagania i metody montażu siatek. Mamy nadzieję, że popularyzacja tych zagadnień poprawi bezpieczeństwo na polskich budowach.

 

 

 


 

   
Budownictwo. Praca w wykopach

Budownictwo. Praca w wykopach
Broszura 2010.


Broszura adresowana jest do kadry zarządzającej. Autorzy Publikacji Urszula Gawrysiak i dr Grzegorz Kacprzak przedstawiają podstawowe techniki zabezpieczenia szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych wykopów przed obsunięciem się gruntu. Publikacja zawiera również informacje dotyczące przygotowania pracowników do pracy, udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnienia na budowie odpowiednich warunków socjalnych. Liczne zdjęcia ilustrują opisywane zagadnienia na przykładzie prac budowlanych prowadzonych na terenie Polski.

   
Budownictwo- Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Budownictwo- Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Broszura, Wydanie 2012.
   
Praca na wysokości Praca na wysokościUlotka, format A4, kolor

Identyfikacja pracy na wysokości: kiedy nią jest, a kiedy nie; tragiczna statystyka: najczęstsze przyczyny upadków z wysokości; zasady bezpieczeństwa pracy: na drabinach przenośnych, na klamrach i innych podwyższeniach, na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych, na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach. Obowiązki pracodawcy; środki ochrony indywidualnej, wskazówki co do zapobiegania upadkom z wysokości.
   
Uwaga, wykopy! Uwaga wykopy! Ulotka, format A4, kolor

Zasady prowadzenia robót ziemnych z wykopami: przed rozpoczęciem prac, podczas ich wykonywania, po częściowym lub całkowitym ich zakończeniu, zabezpieczenie wykopów oraz co jest zabronione w związku z pracami przy wykopach.
   
Urządzenia i instalacje elektryczne na placu budowy Urządzenia i instalacje elektryczne na placu budowy
Ulotka, format A4, kolor


Zasady bezpiecznego eksploatowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na budowie: zasady ogólne, kto może wykonywać wszelkie związane z tymi urządzeniami i instalacjami prace, terminy oraz zakres i dokumentowanie badań i pomiarów, usytuowanie stanowisk pracy, prace szczególnie niebezpieczne; system ochrony przeciwporażeniowej - strefy ochronne; podstawowe i najczęściej spotykane nieprawidłowości.
   
Kierownik budowy

Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo pracy
Ulotka, format A4, kolor

Nowe obowiązki kierownika budowy określone przez art. 21a i art. 22 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane (w wyniku wdrożenia do prawa polskiego zasad i przepisów prawa europejskiego, tu: Dyrektywa Rady 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r.): obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jako koordynator działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – prawa i obowiązki.

   
Afisz budowlany. Rusztowania Budownictwo
4 Afisze, 50x70 cm

Komplet afiszy prezentuje najważniejsze zasady bezpiecznej pracy na budowie, w miejscach, gdzie jest największe zagrożenie wypadkami przy pracy.

Afisze w formacie pdf
   

    
c1     c2    c3    c4
    
 
   
Stres w pracy, przykłady dobrych praktyk

Stres w pracy. Przykłady dobrych praktyk,
broszura, format A5, 32 s., Warszawa 2011.

Broszura jest rezultatem programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącego zwalczania stresu zawodowego. Kampania miała na celu wskazanie przyczyn stresu charakterystycznych dla zakładów-uczestników oraz zaplanowanie i podjęcie adekwatnych działań profilaktycznych. W publikacji zaprezentowano działania prewencyjne z wybranych 11 zakładów, w których po zakończeniu programu zredukowano poziom stresu zawodowego.
 

   
Ocena ryzyka zawodowego

Karolina Główczyńska Woelke, Ocena ryzyka zawodowego 

broszura 32 ss.

Broszura jest skierowana do specjalistów i pracowników służby bhp oraz tych pracodawców, którzy chcą głębiej wniknąć w problematykę oceny ryzyka zawodowego, usystematyzować swoją wiedzę na ten temat. Autorka definiuje ocenę ryzyka zawodowego, przedstawia, jaki jest zakres oceny i związane z nim procedury. Prezentuje także zagadnienia dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych oraz dokumentowania oceny ryzyka.

   
07040087

Pilarki łańcuchowe w gospodarstwie rolnym. Ulotka. format A3.


Pełny tekst publikacji w formacie pdf.

   
 

fobjectid 6912
 

 

 

Sprzęt roboczy. Minimalne wymagania
15 ulotek, format A3, kolor

Prezentujemy serię ulotek dotyczących bezpiecznego użytkowania maszyn, przy obsłudze których najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy. Publikacje przedstawiają najważniejsze zagrożenia wynikające z obsługi maszyn niebezpiecznych oraz ułatwiają dostosowanie starych maszyn do obecnie obowiązujących minimalnych wymagań. Ofertę kierujemy szczególnie do właścicieli zakładów specjalizujących się w przetwórstwie drewna i tworzyw sztucznych oraz do osób pracujących przy obsłudze tych maszyn.

Szlifierka dwutarczowa Tokarka uniwersalna Wiertarka stołowa
Frezarki dolnowrzecionowe pionowe Strugarki grubiarki jednostronne Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem
Młyn do tworzyw sztucznych Wytłaczarka do tworzyw sztucznych  Wtryskarka do tworzyw sztucznych
Nożyce gilotynowe Pilarka ramowa pionowa (trak) Pilarka tarczowa stołowa i formatowa
Pilarka taśmowa stolarska Prasa hydraulicza krawędziowa Prasa mechaniczna

 

fobjectid 6910Pilarki tarczowe – bezpieczna eksploatacja
Ulotka, format A3, kolor
Publikacja przygotowana głównie z myślą o rolnikach. Zawiera najważniejsze informacje o zasadach bezpiecznej eksploatacji pilarek tarczowych – dotyczące zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy, kontroli sprzętu przed rozpoczęciem pracy, konstrukcji urządzeń zabezpieczających, doboru narzędzi pomocniczych, szczególnych środków ostrożności i czynności zabronionych.

 

c1     c2     c3     c4