Ви знаходитесь на сайті Державної інспекції праці

Форми зайнятості та основні права та обов'язки

Права та обов'язки працівника, який працює за трудовим договором, визначаються Трудовим кодексом. У разі працевлаштування за договором доручення або договором на конкретну роботу - положення можна знайти в Цивільному кодексі.

Відмінності між трудовим договором і цивільно-правовими договорами

Правову основу, що стосується виконання праці можна розділити на дві категорії - працевлаштування  на підставі трудового права і  працевлаштування, основане на цивільному праві.

При працевлаштуванні працівників ми розрізняємо:

 • трудовий договір,
 • призначення на посаду,
 • обрання на посаду,
 • вибір,
 • кооперативний трудовий договір.

Відмінності між трудовими договорами та цивільно-правовими договорами стосуються, серед іншого:

 • характеру виконаних робіт,
 • підпорядкування,
 • потребі особисто виконувати працю,
 • винагороди за працю,
 • права на відпустку,
 • ризиків при виконанні праці,
 • можливості розірвання договору,
 • гарантії винагороди,
 • сплачення соціальних внесків.
ВАЖЛИВО! 
Якщо укладено цивільно-правовий договір, проте характер виконуваної роботи свідчить про те, що це трудові відносини,  то назва договору не виключає, що це не трудовий договір.

Трудовий договір

Працевлаштування на основі трудового договору регулюється положеннями Трудового кодексу та іншими положеннями трудового права.  

Вступаючи в трудові відносини, працівник зобов'язується виконувати певний вид роботи під керівництвом роботодавця і в місці і часі визначеними роботодавцем, а роботодавець зобов’язаний платити за працю.

Трудові відносини укладаються між двома сторонами - роботодавцем і працівником.

Роботодавець є організаційним суб’єктом, навіть якщо він не є юридичною особою, може бути також фізичною особою, якщо наймає працівників.

Працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору, призначення, обрання, вибору, або кооперативного трудового договору.

Таким чином, працівниками не є особи:

 • які працюють на підставі цивільно-правових договорів,
 • які є підприємцями,
 • які виконують роботу, пов'язану з кустарним виробництвом.

Характеристика трудових відносин:

 • підпорядкування працівника роботодавцю,
 • отримування оплати за виконану роботу,
 • виконання праці особисто працівником,
 • повторюваність діяльності в певних часових інтервалах,
 • роботодавець несе ризик, пов'язаний з здійснюваною діяльністю,
 • робота здійснюється в місці і часі, вказаним роботодавцем.

Керівництво роботодавця полягає на виконанню працівником його вказівок за умови, що вони не суперечать його договору і закону.

ВАЖЛИВО! 
При працевлаштуванні на підставі трудового договору працівник повністю підпорядковується роботодавцю стосовно способу, часу і місця виконання роботи.

Роботодавець несе:

 • технічний ризик -відповідає за наслідки невиконання працівником роботи з технічних причин, наприклад, простою,
 • особистий ризик – відповідає за наслідки помилок, допущених працівником,
 • економічний ризик – відповідає за наслідки, пов'язані з поганим економічним станом підприємства,
 • соціальний ризик – роботодавець несе певні соціальні навантаження (сплачування внесків до управління соціального страхування, виплата працівникам винагородження за відпустку).

Гарантія мінімальної заробітної плати

Працівник має право на винагороду за виконану роботу. Працівник не може відмовитися від права на винагороду або передачу цього права іншій особі. Обов'язок виконувати роботу особисто означає, що працівник не може довірити виконання праці, що виникає з трудового договору, третім особам.

Працівник, який працює по трудовому договору, має право отримувати що найменше гарантовану мінімальну заробітну плату, яка у другій половині 2023 року становить 3600 злотих брутто. Мінімальна заробітна плата може включати в себе різні компоненти, наприклад, базову зарплату і премії.

До заробітної плати не можуть бути включені наступні компоненти:

 1. ювілейна премія,
 2. допомога, що виплачується працівнику у зв'язку з виходом на пенсію або інвалідністю,
 3. винагорода за понаднормову роботу,
 4. додатку до винагороди за нічну роботу,
 5. додатку за стаж праці.

Роботодавець повинен виплатити винагороду у встановленому і заздалегідь визначеному терміні, але не пізніше перших 10 днів наступного календарного місяця (стаття 85 част. 1 і 2  Кодексу Праці).

Розірвання трудового договору

Трудовий договір припиняється:

 • за домовленістю сторін,
 • заявою однієї зі сторін про розірвання договору з терміном повідомлення (припинення трудового договору після закінчення терміну попередження),
 • заявою однієї зі сторін про розірвання договору без терміну попередження (припинення трудового договору без попередження),
 • із закінченням терміну, на який був укладений договір,
 • до закінчення строку дії договору (смерть працівника, роботодавця, тимчасовий арешт працівника).
ВАЖЛИВО!
У заяві роботодавця про розірвання трудового договору за попередженням, укладеного на визначений і невизначений термін, або при розірванні трудового договору без попередження слід вказати причину, що обґрунтовує розірвання договору.

Права працівника, влаштованого на основі трудового договору: 

 • право на щорічні, оплачувані відпустки (20 або 26 днів),
 • право на спеціальні відпустки,
 • право, яке виникає з положень про робочий час (право на робочу перерву, добовий і тижневий відпочинок),
 • обмеження щодо понаднормової роботи та обов'язкове відшкодування цієї роботи у вигляді надання вільного часу або виплати надбавки,
 • захист від звільнення з роботи, наприклад:
  • вагітних працівниць і працівників, які знаходяться у декретній, батьківській відпустці або відпустці по догляду за дитиною;
  • працівників протягом 4 років перед досягненням пенсійного віку,
  • працівників, які знаходяться у відпустці, на лікарняному, чи іншій виправданій відсутності.
 • гарантія мінімальної заробітної плати,
 • захист, пов'язаний з батьківством, зокрема:
  • право на відпустки: декретну, батьківську, відпустку по догляду на дитину, чи відпустку з ціллю опіки над дитиною,
  • обов’язок продовження договору з вагітною жінкою до дня народження дитини,
 • обов’язок сплачення роботодавцем внесків на соціальне страхування (пенсійного, по інвалідності, хворобі та нещасних випадках) та медичне страхування, що надає право на безкоштовне медичне обслуговування,
 • Державною інспекцією праці здійснюється контроль і нагляд за дотриманням трудового законодавства, суди праці розглядають спори, які виникають під час трудових відносин.

Обов'язки працівника

Працівник зобов'язаний виконувати свою роботу старанно і ретельно, а також дотримуватися вказівок начальства щодо роботи, якщо вони не суперечать положенням закону або трудового договору, зокрема:

 • дотримуватись правил про робочий час, встановлений на робочому місці;
 • дотримуватися регламенту праці, і встановленого роботодавцем порядку;
 • дотримуватися правил безпеки і гігієни праці, а також протипожежних правил;
 • дбати про робоче місце і майно роботодавця і зберігати конфіденційну інформацію, розкриття якої може нашкодити роботодавцю;
 • поважати конфіденційність, викладену в договорі та правилах;
 • дотримуватися принципів соціального співіснування на робочому місці.

Робота на основі договору доручення

Договір доручення належить до категорії цивільно-правових договорів. Вона регулюється не законами Трудового кодексу, а Цивільним кодексом. Договір укладається між замовником і виконавцем.

По договору доручення  виконавець зобов'язується виконувати послуги для особи, яка їх замовляє. Договір доручення  вважається договором про старанне виконання. Договір доручення не є договором про результат. Виконавець зобов'язаний виконувати дії, вказані в договорі старанно, щоб  якнайкраще виконати предмет договору . Прикладами договору доручення є, наприклад: прибирання офісу, роздача листівок.

Можливість заміни

Виконавець може довірити виконання замовлення третій стороні тільки в тому випадку, якщо це зазначено в договорі, або якщо виконавець змушений це зробити через обставини. У цьому випадку виконавець негайно повинен повідомити замовника про місце проживання свого заступника, і, у разі відхилень, виконавець несе відповідальність лише за відсутність належної обачності при виборі заступника. Якщо ж виконавець доручив виконання договору іншій особі, не маючи на це права, а ця особа, для прикладу, щось пошкодила, то виконавець також несе відповідальність за випадкове пошкодження. Не стосується це випадків, коли пошкодження виникає, коли замовник сам виконує замовлення.

Винагорода за працю по договору доручення

Праця за договором доручення, як правило, оплачується. Якщо зі змісту  договору не виникає, що виконувач взяв на себе зобов'язання виконувати договір без винагороди, то виконувач має право до винагородження за виконання праці, вказаної в договорі доручення.

ВАЖЛИВО! 
Мінімальна погодинна ставка за працю виконувану по договорі доручення, встановлена на друге півріччя 2023 року становить 23,50 злотих брутто.

Виплата винагороди

Виплата заробітної плати в розмірі мінімальної погодинної ставки, здійснюється в грошовій формі. У разі укладення договору довшого, ніж 1 місяць винагорода, в розмірі щонайменше мінімальної погодинної ставки, виплачується не рідше одного разу на місяць. Закони не виключають можливості відрахування з винагороди виконавців оплат чи штрафів, якщо такі дії замовника не будуть спрямовані на обхід законодавства або суперечать принципам соціального співіснування.

Розірвання договору

Замовник може припинити договір доручення в будь-який момент. Однак він повинен відшкодувати виконавцю витрати, які він поніс з ціллю сумлінного виконання замовлення; у разі оплаченого замовлення замовник зобов'язаний сплатити відповідну частину винагороди, і якщо припинення договору наступило без поважної причини, замовник повинен відшкодувати збитки.

Виконавець також може припинити договір в будь-який момент. Однак, коли замовлення було платним, а його припинення наступило без поважних причин, виконавець приймає відповідальність за шкоду.

Права, що виникають з договору про доручення: 

 • Доровір доручення зобов’язує роботодавця до сплачення внесків до Управління соціального страхування, ці внески відраховуються різними способами, і залежить це від того, в який спосіб застрахований виконавець (для прикладу, чи застрахований він у зв’язку із працею по договору в іншому місці). Всі ці ситуації описані на сайті Управління соціального страхування у посібнику під назвою. «Принципи соціального і медичного страхування та визначення підстави до розрахунку внесків осіб, які виконують роботу на підставі цивільно-правових договорів».
 • До тривалості пенсійного страхування включаються періоди сплачення внесків по договору доручення, тобто це має вплив на пенсію, але не впливає на трудовий стаж працівника.
 • Замовник сплачує внески до медичного страхування, тому виконавець має право користуватись безкоштовним медичним обслуговуванням.
 • Страхування від хвороби є добровільним. Якщо виконавець вирішує сплачувати таку страховку, він може користуватись оплачуваними лікарняними відпустками.
 • Виконавець не підпорядковується замовнику.
 • Виконавець має право доручати виконання праці третій особі (якщо це виникає з договору).

Мінуси договору доручення

Виконавець не має, зокрема, права на:

 • Платну щорічну відпустку, декретну, батьківську відпустку чи відпустку для догляду за дитиною,
 • компенсацію за понаднормову роботу,
 • допомогу при виході на пенсію.
УВАГА! 
Виконавець також не має захисту при розірванні договору (для прикладу, договір може бути розірваний під час вагітності).

Робота по договору про виконання  конкретної роботи

За договором про виконання конкретної роботи виконавець договору зобов'язується виконати вказану роботу, а замовник – виплатити за це винагороду. Сторонами такого договору є замовник і виконавець договору.

Договір про виконання конкретної роботи - це договір, що призводить до досягнення конкретного результату, що підлягає перевірці. За цим договором виконавець зобов'язується виконати роботу, яка відповідає вимогам замовника. Договір передбачає свободу і незалежність при виконанні роботи, але в цей же час існує непостійність правовідносин, оскільки виконання роботи є одноразовим і закінчується з терміном виконання.

Винагорода за виконання праці по договору про виконання конкретної роботи

Договір на виконання конкретної роботи - це оплачувана співпраця. Однак, законодавець не гарантував жодної мінімальної заробітної плати і тому залишив сторонам договору значну свободу щодо того, як визначити її вартість. Розмір винагороди за виконання роботи на основі такого договору можна визначити, вказавши в самому договорі принципи для її визначення. Однак, якщо сторони не визначили розмір винагороди або принципів для її визначення, передбачається, що у разі виникнення сумнівів, що сторони мали на увазі стандартну винагороду за такого виду роботи. Якщо і таким чином неможливо визначити розмір винагороди, то повинна вона оцінюватись адекватно до навантаження виконавця договору. Приклади договору про виконання конкретної роботи: виготовлення шафи-купе, створення картини.

Розірвання договору про виконання конкретної роботи

Положення Цивільного кодексу щодо договору про виконання конкретної роботи не передбачають строку повідомлення про її припинення. Припинити дію укладеного договору можливо лише в тому випадку, якщо:

 • існує необхідність "(...) значно збільшити кошторис витрат", після чого замовник повинен виплатити виконавцю договору "(...) відповідну частину узгодженої винагороди" (стаття 631 ЦК);
 • виконавець затримується з початком або завершенням робіт і навряд чи завершить їх в узгодженому терміні (стаття 635 ЦК);
 • Виконавець виконує відповідну роботу "(...) дефектно або всупереч договору" (пункт 1 статті 636 ЦК).

Договір про виконання конкретної роботи та соціальне забезпечення

Особа, яка виконує працю за договором про виконання конкретної роботи, не підлягає соціальному страхуванню.

Виняток! 
Якщо трудові відносини існують між сторонами паралельно до договору про виконання конкретної роботи, або коли працівник укладає такого типу договір з іншим суб'єктом, але паралельно виконує роботу для роботодавця, договір про виконання конкретної роботи підлягає внескам на соціальне забезпечення. Тоді обов'язково сплачувати внески як за трудовим договором, так і по договору на конкретну роботу.

Договір про допомогу у зборі врожаю

Договір про допомогу у зборі врожаю укладає фермер (власник фермерського господарства) з особою, яка допомагає у зборі врожаю (помічником фермера). Цей договір укладається у письмовій формі перед початком надання допомоги у зборі хмелю, фруктів, овочів, тютюну, пряносмакових та лікарських рослин.

Допомога у зборі вищевказаних рослин включає такі дії:

1)  збір хмелю, фруктів,овочів, тютюну, пряно смакових та лікарських рослин;

2)  видалення зайвих частин рослин;

3)  класифікація або сортування зірваних або зібраних вищевказаних рослин, або виконання інших дій з метою підготовки рослин до транспортування, зберігання або продажу, або пов’язаних з вирощуванням та покращенням якості врожаїв.

Загальна тривалість допомоги у зборі врожаю одним помічником фермера не може перевищувати 180 днів
у календарному році. Помічник фермера перед укладанням договору подає декларацію про кількість днів у даному
календарному році, протягом яких він надавав допомогу у зборі врожаю на основі договорів, укладених з іншими фермерами.

Кожна зі сторін договору має право розірвати його. Термін дії договору буде припинено після закінчення дати, коли було попереджено про його розірвання, якщо сторони не домовились про інше у договорі.

Надання допомоги у зборі врожаю є платною послугою. У помічника, який працює в рамках договору про допомогу у зборі врожаю, немає однак ні гарантованої мінімальної винагороди, ні мінімальної погодинної ставки, проте ця праця підлягає страхуванню на випадок захворювання, вагітності та пологів, а також нещасного випадку.

 

ВАЖЛИВО! 
Виконання праці на основі договору про допомогу у зборі врожаю не являє собою працевлаштування згідно Трудового кодексу.


Правова основа

 • Закон від 26 червня 1974 року - Трудовий кодекс (Dz. U. 2022 р., пункт 1510, з поправками).
 • Закон від 23 квітня 1964 року - Цивільний кодекс (Dz. U. 2022 р., пункт 1360, з поправками).
 • Закон від 10 жовтня 2002 року про мінімальну заробітну плату за працю (U. 2020, пункт. 2207).
 • Закон від 13 жовтня 1998 року про систему соціального страхування (U. 2022 р., пункт 1009, з поправками).
 • Закон від 25 червня 1999 року про грошові виплати від соціального страхування на випадок хвороби та материнства (U. 2022 р., пункт 1732, з поправками).

 

пошук

logo ukr

Menu