Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

O nas
Małgorzata Dziemińska

Małgorzata Dziemińska

Zastępca Głównego Inspektora Pracy

Małgorzata Dziemińska w 1998 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra prawa oraz w 2006 r. studia podyplomowe w zakresie zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy, co oznacza, że posiada znajomość zarówno zagadnień prawnych, jak i technicznych, związanych z ergonomią i bhp.

Praca zawodowa i specjalizacja

Legitymuje się 26-letnim stażem zawodowym. Z Państwową Inspekcją Pracy jest związana od ponad 24 lat. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie została zatrudniona w grudniu 1998 r. Po ukończeniu kursu inspektorskiego w 2001 r. wykonywała czynności kontrolno-nadzorcze w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładach różnych branż, zarówno w obszarze prawnej ochrony pracy jak i bhp. Pracowała na stanowiskach: inspektora pracy, starszego inspektora pracy oraz nadinspektora pracy, zarządzającego zespołem pracowników.

Była odpowiedzialna za wdrażanie nowych obowiązków Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących legalności zatrudnienia oraz zatrudniania cudzoziemców. Współpracowała również z zakładowymi organizacjami związków zawodowych. W maju 2009 r. została zatrudniona w Głównym Inspektoracie Pracy na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Prawnym. Reprezentowała Urząd w pracach podkomisji i komisji sejmowych oraz senackich, brała udział w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego, współpracowała z partnerami społecznymi szczebla krajowego oraz z organizacjami pracodawców, uczestniczyła w procesach legislacyjnych, przygotowywała materiały na posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Rady Ochrony Pracy.

Współpracowała z przedstawicielami Ministerstw i urzędów centralnych, w szczególności: Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Aktywnie uczestniczyła we wdrażaniu nowych kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy związanych z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

24 marca 2022 r. Małgorzata Dziemińska została powołana przez marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Pracy.

Szukaj

Logo PIP

Menu