Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

O nas

Zasady przyznawania patronatu honorowego Głównego Inspektora Pracy / udziału w komitecie honorowym Głównego Inspektora Pracy

Główny Inspektor Pracy (GIP) może objąć patronatem honorowym wydarzenia o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które spełniają następujące kryteria:

a) Są związane z zakresem działalności Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w szczególności: służą popularyzacji zagadnień prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia, a także „dobrych praktyk” w powyższym zakresie jak również inicjatyw na rzecz zapobiegania i eliminowania zagrożeń w środowisku pracy.

b) Są wydarzeniami niekomercyjnymi, chyba że zostaną uznane za szczególnie użyteczne​ w realizacji zadań prewencyjnych lub edukacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

c) Mają zasięg międzynarodowy, ogólnokrajowy, masowy.

Patronat Głównego Inspektora Pracy podkreśla szczególny charakter przedsięwzięcia, jest wyróżnieniem honorowym, lecz nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego.

Wydarzenia o zasięgu lokalnym mogą objąć patronatem Okręgowi Inspektorzy Pracy zgodnie z właściwością miejscową.

W przypadku przyznania patronatu honorowego GIP, organizator umożliwia nieodpłatny udział przedstawicieli Urzędu i zorganizowanie stanowiska informacyjnego PIP.

Organizator przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem GIP ma prawo zamieszczenia, na zasadach określonych w Księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej PIP i w porozumieniu​ z osobą upoważnioną ze strony Urzędu, logotypu PIP na materiałach bezpośrednio związanych z tymi przedsięwzięciami wraz z informacją „Patronat honorowy Głównego Inspektora Pracy”.

W przypadku wydarzeń cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na pojedynczą edycję.

Do rozpatrzenia prośby o patronat honorowy Głównego Inspektora Pracy wymagane jest wypełnienie wniosku (formularz dostępny poniżej)

Prośbę wraz z wypełnionym wnioskiem o patronat organizator składa nie później niż dwa miesiące przed planowanym wydarzeniem drogą elektroniczną:

kancelaria@gip.pip.gov.pl

lub w formie listowej na adres:

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

O decyzji GIP oraz zakresie współpracy Organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

Państwowa Inspekcja Pracy nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez organizatora przedsięwzięcia oraz niepożądane skutki przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym Głównego Inspektora Pracy.

Pliki do pobrania

Szukaj

Logo PIP

Menu