Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 19 czerwca 2024
2:15 minut
Plac budowy OLEFINY III

Zakończono 9 z 13 kontroli, jakie zostały wszczęte w maju 2024 r. w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do osób pracujących na budowie instalacji petrochemicznych OLEFINY III w Płocku. Inspektorzy ujawnili liczne przypadki naruszania przepisów bhp, typowe dla prac budowlanych.Inspektorzy pracy ukarali mandatami 6 osób, łączna wysokość nałożonych grzywien wyniosła 9,7 tys. złotych. Ponadto inspektorzy wydali w trakcie kontroli 52 decyzje ustne, 20 decyzji pisemnych i 5 wniosków w wystąpieniach.

Każda wydana decyzja dotyczyła nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów bhp w stosunku do indywidualnych pracowników i zespołów, narażonych na utratę zdrowia lub życia.

Mandatami ukarano osoby odpowiedzialne, które dopuściły się nieprawidłowości polegających między innymi na:

  • nieprawidłowym zabezpieczeniu ścian wykopu, w którym wykonywano prace instalacyjne (głębokość około 1,4-1,5 m). Nie zapewniono bezpiecznego wejścia/wyjścia z wykopu, urobek składowano bezpośrednio przy krawędzi wykopu, nie wygrodzono strefy niebezpiecznej przy pracach ziemnych prowadzonych sprzętem zmechanizowanym przy wykopie, pracownicy przebywali w zasięgu pracy koparki;
  • niezabezpieczeniu przed upadkiem z wysokości (około 1,5 m) krawędzi zbiornika przy wejściu z drabiny na konstrukcję zbiornika. Pracownicy, stojąc przy krawędzi zbiornika, transportowali materiały budowlane. Zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, lecz ich nie stosowali.

Inne nieprawidłowości ujawnione bezpośrednio w trakcie kontroli:

  • brak właściwego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi (prace na wysokości);
  • niewyznaczanie i niewygradzanie stref niebezpiecznych w związku z transportem pionowym ładunków;
  • niestosowanie zawiesi budowlanych spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności;
  • brak wyznaczenia i oznakowania ciągów komunikacyjnych na terenie budowy prowadzących do stanowisk pracy;
  • nieprawidłowy, niebezpieczny montaż rusztowań systemowych;
  • składowanie materiałów budowlanych i odpadów na tymczasowych ciągach komunikacyjnych;
  • niestosowanie środków ochrony indywidualnej (brak hełmów ochronnych) lub stosowanie ich w nieprawidłowy sposób (niewłaściwe stosowanie urządzeń samohamownych chroniących pracowników przed upadkiem z wysokości).

 

Aktualnie działaniami Państwowej Inspekcji Pracy objętych jest kilkunastu przedsiębiorców oraz kilkuset cudzoziemców działających na terenie budowy OLEFINY III. Działania kontrolne prowadzone są w obszarze legalności zatrudnienia oraz prawnej ochrony pracy, w szczególności w zakresie wynagrodzeń za pracę.

– Zapewniam, że inspektorzy działają tak, by zweryfikować wszelkie sygnały o nieprawidłowościach i naruszeniach przepisów prawa pracy. W przypadku ich potwierdzenia będziemy działać stanowczo w granicach naszych kompetencji – podkreśla Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu