Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 19 kwietnia 2022
2:32 minut
Pozytywny wizerunek Inspekcji

Blisko 80 procent ankietowanych pracowników, którzy mieli kontakt z Państwową Inspekcją Pracy ocenia to jako doświadczenie zdecydowanie i raczej pozytywne. To wynik ogólnopolskiego badania społecznego przeprowadzonego pod koniec 2021 roku.

Miło nam zaprezentować wyniki badań społecznych realizowanych w grupie pracodawców i pracowników „Ocena działań i rola Państwowej Inspekcji Pracy” przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2021 roku. W ankietach znalazły się pytania dotyczące zadań i roli PIP, naszych działań ustawowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności kontrolnej i prewencyjno-informacyjnej. Samo badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie osób aktywnych zawodowo. Ponad 90 procent badanych to zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 22 procent z nich legitymowało się wyższym wykształceniem, blisko 36 procent – średnim, ponad 30 procent – zawodowym, a niespełna 12 procent podstawowym i gimnazjalnym.

Co ważne: aż ¾ badanych, na prośbę o wskazanie instytucji zajmujących się nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa pracy, w tym bhp oraz legalnością zatrudnienia, na pierwszym miejscu wymieniało Państwową Inspekcję Pracy.

Zdecydowanie ponad połowa ankietowanych pracowników ustosunkowała się pozytywnie do PIP oceniając, iż między innymi:

  • skutecznie zapewnia nadzór i kontrolę nad warunkami pracy;
  • dobrze informuje o swoich zadaniach i kompetencjach;
  • wspiera zarówno pracowników, jak i pracodawców;
  • zatrudnia kompetentnych specjalistów;
  • zapewnia pracownikom rzetelne informacje na temat ich praw i obowiązków;
  • skutecznie pomaga pracownikom w egzekwowaniu praw pracowniczych;
  • pomaga pracodawcom w tworzeniu bezpiecznych i zgodnych z prawem warunków pracy;
  • wzbudza szacunek i zaufanie;
  • przyczynia się do ograniczenia wypadków przy pracy;
  • zaspokaja potrzeby pracowników w zakresie uzyskania bezpłatnych porad prawnych.

Około 70 procent ankietowanych kontaktujących się z Państwową Inspekcją Pracy oczekiwało bezpłatnej porady lub składało skargę na pracodawcę. Niemal wszyscy oświadczyli, że było to pozytywne doświadczenie. Zdecydowanie na plus respondenci-pracownicy ocenili zarówno działalność kontrolną, jak i pozakontrolną Państwowej Inspekcji Pracy.

Bardzo zbliżone wyniki zostały odnotowane w grupie pracodawców, spośród których ponad 70 procent pozytywnie i zdecydowanie pozytywnie ocenia działalność naszej instytucji. Najlepiej działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy oceniana jest w województwach świętokrzyskim, podlaskim i lubuskim (ponad 80 procent pozytywnych ocen). Nieco niższe oceny wystawili pracodawcy z województw opolskiego, podkarpackiego i małopolskiego, ale i tutaj oceny pozytywne sięgają niemal 70 procent.

Interesujące i inspirujące są odpowiedzi ankietowanych pracodawców na pytanie, jaką rolę powinna pełnić Państwowa Inspekcja Pracy. Zdecydowanie ponad 60 procent ankietowanych opowiedziało się za prowadzeniem szkoleń dla pracowników. Także ponad 60 procent z nich liczy na doradztwo w zakresie tworzenia bezpiecznych miejsc pracy i organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych. Co interesujące, ponad połowa pracodawców uważa, że PIP powinna karać pracodawców za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp. Jednocześnie badanie wykazało, że niemal wszyscy ankietowani pracodawcy są skłonni zaangażować się i swoich pracowników w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w firmie.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu