Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 11 stycznia 2024
2:20 minut
Spotkanie z przedstawicielami Ambasady Argentyny w Warszawie

11 stycznia 2024 r. Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko spotkała się z Alicią Irene Falkowski, Ambasador Republiki Argentyny w Warszawie. Przedmiotem wizyty była sytuacja obywateli Argentyny wykonujących pracę w Polsce.

W trakcie spotkania w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy omawiano zagadnienia dotyczące warunków i zasad podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce. Ambasador była szczególnie zainteresowana narzędziami, jakimi dysponuje Państwowa Inspekcja Pracy w działaniach podejmowanych na rzecz obywateli innych państw w celu eliminowania nadużyć w sferze pracy, popełnianych na szkodę cudzoziemców.

W spotkaniu uczestniczyli także Jarosław Leśniewki, zastępca Głównego Inspektora Pracy oraz Dariusz Górski, p.o dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia. Podkreślali oni konieczność przekazywania cudzoziemcom informacji o warunkach i zasadach legalnego podejmowania pracy w Polsce na etapie poprzedzającym przyjazd do naszego kraju, w tym także poprzez strony internetowe placówek dyplomatycznych (zarówno polskiej w Argentynie, jak i argentyńskiej w Warszawie). Spotkało się to z dużym uznaniem strony argentyńskiej. Jako przykład dobrych praktyk zaprezentowano materiał informacyjny przygotowany we współpracy z Ambasadą Meksyku w Warszawie, dla osób zainteresowanych pracą w Polsce.

Ambasador, dostrzegając walor edukacyjny tego materiału, wyraziła chęć i gotowość współpracy przy opracowaniu analogicznej broszury przeznaczonej dla obywateli Argentyny. Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy zwróciła także uwagę na kwestie nieodpłatnej pomocy prawnej, która udzielana jest przez pracowników PIP zarówno na poziomie centralnym w Głównym Inspektoracie Pracy, jak i lokalnie przez okręgowe inspektoraty pracy wszystkim zainteresowanym, z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji. W kontekście działań kontrolno-nadzorczych Państwowej Inspekcji Pracy podkreślano, że kontrole mają na celu eliminowanie nieprawidłowości w odniesieniu do wszystkich pracujących, bez względu na ich obywatelstwo, a  fakt, że kontrola podjęta została w następstwie skargi, co do zasady nie jest ujawniany kontrolowanemu pracodawcy.

W toku dyskusji wskazano także przypadki korzystania przez pracowników cudzoziemskich z pomocy pośredników, poprzez których poszukują oni zatrudnienia w Polsce, oraz zagrożenia, jakie wiążą się z takimi sposobami uzyskania pracy. Omawiano kwestie typów umów, w oparciu o które możliwe jest podejmowanie pracy w Polsce. Zarówno Katarzyna Łażewska-Hrycko, jak i Alicia Irene Falkowski zadeklarowały  chęć podtrzymania współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z placówką dyplomatyczną Republiki Argentyny w Warszawie. Jej przejawem mogą być różnego rodzaju inicjatywy adresowane do obywateli tego kraju świadczących pracę w Polsce tak, aby zminimalizować ryzyko nieprawidłowości popełnianych na ich szkodę przez tych pracodawców, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów w sferze prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu