Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

W dniu 30 września 2023 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące prac wzbronionych młodocianym. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. poz. 1240) zastąpiło dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509). Wydanie nowego rozporządzenia miało na celu dostosowanie przepisów do obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych, a także do podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, pozwalając na bezpieczną praktyczną naukę zawodu oraz na przygotowanie zawodowe młodocianych w pozaszkolnym systemie kształcenia.

Do najważniejszych zmian w stosunku do obowiązujących uprzednio regulacji, poza doprecyzowaniem nomenklatury i użytych w treści rozporządzenia pojęć, należą:

w załączniku nr 1:

  • w odniesieniu do prac związanych z wysiłkiem fizycznym dopuszczalne wartości dla młodocianych wyrażono w postaci procentowej dopuszczalnych w tym zakresie wartości dla osób dorosłych;
  • prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu uzupełniono o prace związane z produkcją, sprzedażą, promocją i użytkowaniem wyrobów nikotynowych (wcześniej: tytoniowych) oraz o prace związane z produkcją, sprzedażą i reklamą treści pornograficznych, prace przy których występuje prawdopodobieństwo stosowania siły wobec zwierząt, prace w zakładach pogrzebowych;
  • w odniesieniu do prac w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych uwzględniono prace w kontakcie z czynnikami biologicznymi zakwalifikowanymi do grupy 2., ze względu na występowanie w tej grupie drobnoustrojów, które mogą poważnie i trwale zagrozić zdrowiu osób narażonych;
  • w odniesieniu do prac z narażeniem na wysokie napięcie jako wartości dopuszczalne zastosowano wartości określone w dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE, wskazując maksymalne poziomy napięć, przy których nie są wymagane specjalne procedury postępowania;
  • zrezygnowano z regulacji dotyczących infradźwięków (ze względu na brak ustalonej wartości NDN);
  • w odniesieniu do prac determinowanych temperaturą powietrza zrezygnowano z wyszczególnienia procesów technologicznych oraz obniżono wymaganie odnoszące się do minimalnej temperatury powietrza do wartości temperatury wynoszącej 10°C (wcześniej: 14°C);
  • zrezygnowano z umieszczenia w wykazie niektórych prac (np. w działach produkcyjnych fabryk przetworów rybnych).

w załączniku nr 2:

  • w odniesieniu do prac w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych i pyłów dopuszczono możliwość wykonywania przez młodocianych prac w narażeniu na szkodliwe czynniki chemiczne i pyły oraz procesy rakotwórcze wymienione w załączniku nr 1 część II ust. 1 pkt 1 lit. i–o oraz pkt 2 rozporządzenia, pod warunkiem ograniczenia czasu pracy, wyposażenia w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej oraz uzyskania specjalistycznej opinii lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań u pracownika młodocianego do wykonywania pracy w miejscu występowania substancji i pyłów wskazujących działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;
  • zrezygnowano z dotychczasowych regulacji dopuszczających wykonywanie przez młodocianych powyżej 16 lat niektórych prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, a także z części dotychczasowych ograniczeń umożliwiających wykonywanie określonych prac wyłącznie przez młodocianych powyżej 17 lat;
  • zrezygnowano z ograniczania dopuszczalności wykonywania niektórych prac wyłącznie przez młodocianych mężczyzn (chłopców), umożliwiając tym samym wykonywanie wymienionych w tym załączniku prac także młodocianym kobietom (dziewczętom).

 

Chcesz się z nami skontaktować?

Szukaj

Logo PIP

Menu