Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 26 maja 2021
3:39 minut
O działalności PIP na forum europejskim

Informacja Głównego Inspektora Pracy o aktywności urzędu na forum Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) była jednym z tematów posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 25 maja 2021 r. w formie wideokonferencji.

Przedstawiając materiał w tej sprawie Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, powiedziała, że Komitet SLIC jest forum służącym rozwijaniu bliskiej współpracy pomiędzy urzędami inspekcji pracy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy Państwowa Inspekcja Pracy została zaproszona do udziału w jego posiedzeniach w 1995 r. w charakterze obserwatora. Od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej PIP z zaangażowaniem wypełnia zadania wynikające z członkostwa w SLIC oraz aktywnie uczestniczy w inicjatywach umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie inspekcji pracy sprawdzonych w innych państwach członkowskich. Dzięki możliwości opiniowania projektów decyzji i opracowań przygotowywanych przez SLIC na rzecz Komisji Europejskiej, Państwowa Inspekcja Pracy ma realny wpływ na kształtowanie europejskiej strategii w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szerzej działalność PIP na forum Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy omówił Michał Wyszkowski, zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu, pełniący funkcję zastępcy członka SLIC z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy i reprezentujący urząd podczas posiedzeń plenarnych komitetu w zastępstwie Głównego Inspektora Pracy.

Oto ważniejsze tezy jego wystąpienia:

  • Po każdym posiedzeniu plenarnym SLIC, organizowanym dwa razy w roku, następuje tzw. dzień tematyczny. Przygotowuje go państwo sprawujące w danym półroczu prezydencję w Radzie UE i jest on poświęcony każdorazowo innemu zagadnieniu z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego. Przy okazji pierwszej prezydencji Polski w Radzie UE w 2011 roku, Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała taki dzień, którego wynikiem było opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk”, tj. zbioru przykładów sprawdzonych rozwiązań w działaniach kontrolnych i pozakontrolnych inspekcji pracy państw członkowskich UE. Kodeks został wydany drukiem w językach polskim i angielskim;
  • Eksperci PIP intensywnie pracują w kilku grupach roboczych SLIC, m.in. do spraw egzekwowania prawa, strategii, dyrektywy maszynowej, systemu wymiany informacji, oceny systemu inspekcji pracy. W ramach tej aktywności eksperckiej przedstawiciele polskiej inspekcji pracy pozyskują z państw członkowskich UE cenną wiedzę i dobre praktyki, zaś z uwagi na szeroki zakres kompetencji i zainteresowań PIP, wspierają merytorycznie działania Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy w wielu obszarach;
  • Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa realizowana przez Komitet SLIC od 2009 roku pod nazwą Program Wymiany Inspektorów Pracy, która jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej. W ramach tej fakultatywnej inicjatywy polscy inspektorzy pracy wielokrotnie uczestniczyli w działaniach kontrolnych w ramach wizyt studyjnych w strukturach zagranicznych urzędów inspekcji pracy. Odbywały się również wizyty przedstawicieli państw członkowskich na terenie okręgowych inspektoratów pracy w Polsce;
  • Co 10 lat odbywają się oceny poszczególnych krajowych inspekcji pracy w ramach systemu wzajemnego audytowania. W skład powoływanych międzynarodowych zespołów oceniających wielokrotnie wchodzili eksperci PIP (ocena Słowacji, Hiszpanii, Finlandii, Irlandii), jak również kierowali pracami takiego zespołu (ocena Portugalii). Aktualnie PIP jest członkiem zespołów przygotowujących oceny systemów inspekcyjnych we Francji i w Republice Czeskiej. W 2013 r. międzynarodowy zespół ekspertów SLIC przeprowadził ocenę systemu inspekcji pracy w Polsce, której wynikiem była wysoka ocena działalności urzędu. Chwalono efektywne i dobrze przygotowane programy kontrolne, podkreślano skuteczne rozwiązania praktyczne i administracyjne wspierające działania terenowe PIP.

Aktywność i zaangażowanie Państwowej Inspekcji Pracy w inicjatywy Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy to nie tylko możliwość poszerzenia wiedzy, poznawania dobrych praktyk partnerów zagranicznych, aktualizacji informacji na temat bieżącej sytuacji w UE w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to również doskonała okazja do promowania ponad stuletniego dorobku polskiej inspekcji pracy na arenie międzynarodowej, do dzielenia się wypracowanymi rozwiązaniami, wiedzą merytoryczną i metodologią działania, a także do prezentowania osiąganych przez PIP efektów

podkreślił w podsumowaniu Michał Wyszkowski.

W posiedzeniu Rady Ochrony Pracy wzięli także udział zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski i Dariusz Mińkowski.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu