Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 15 lutego 2022
2:18 minut
O postulatach PIP w zakresie zmian w prawie

Analiza wniosków legislacyjnych de lege ferenda Głównego Inspektora Pracy w zakresie prawnej ochrony pracy i rekomendacje w tym zakresie były tematem obrad Rady Ochrony Pracy na posiedzeniu 15 lutego 2022 r. przeprowadzonym w formie wideokonferencji.

Prezentując materiał na ten temat, Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, stwierdziła, że dla skutecznej realizacji funkcji kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy – jako organu nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy – istotne znaczenie ma uporządkowany i stabilny stan prawny, jasne i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych przepisy prawa pracy. Z dotychczasowej praktyki kontrolno-nadzorczej urzędu wynika, że skuteczność kontroli uległaby znacznej poprawie po wyeliminowaniu wielu niejasności w treści przepisów, ich niespójności, a także po wprowadzeniu nowych uregulowań.

Mimo że Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nie posiada inicjatywy ustawodawczej, to – jak podkreśliła szefowa PIP – do ustawowych zadań Głównego Inspektora Pracy należy opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących prawa pracy oraz inicjowanie prac legislacyjnych w tej dziedzinie. Powyższą kompetencję Główny Inspektor Pracy realizuje, kierując do właściwych ministrów wnioski o zmianę lub o wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, odnoszących się do szeroko pojętej sfery zatrudnienia lub przedstawia opinię urzędu na temat rozwiązań prawnych przygotowywanych w odpowiednich resortach.

Obszerny przegląd najważniejszych takich postulatów znalazł się w materiale przedstawionym Radzie Ochrony Pracy, który szczegółowo omówili dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy. Wojciech Gonciarz z Departamentu Prawnego przedstawił wnioski legislacyjne de lege ferenda dotyczące procedur kontroli, sankcji i stosowanych środków prawnych oraz przepisów prawnej ochrony pracy, Dariusz Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia omówił wnioski dotyczące przepisów związanych z legalnością zatrudnienia, natomiast Jakub Chojnicki z Departamentu Nadzoru i Kontroli zaprezentował wnioski dotyczące przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W dyskusji materiał Państwowej Inspekcji Pracy został dobrze przyjęty przez członków Rady Ochrony Pracy, którzy podkreślali zwłaszcza szerokie ujęcie tematu, objęcie zakresem problemowym wielu branż. Zwrócono uwagę na potrzebę wyłączenia organów PIP spod ograniczeń, jakie wiążą się z koniecznością stosowania unormowań wynikających z ustawy – Prawo przedsiębiorców (dawniej określonych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), mówiono o konieczności odbiurokratyzowania procedur, o potrzebie nakłonienia szefów resortów do uważnego pochylania się nad wnioskami inspekcji pracy, bo w wielu przypadkach ministrowie nie reagują na jej sugestie. Końcowa opinia Rady zostanie, tradycyjnie już, wyrażona w stanowisku.

W innym punkcie obrad Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek Głównego Inspektora Pracy o odwołanie ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Zbigniewa Studzińskiego.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu