Jesteś na stronie Państwowej Inspekcji Pracy

Wybierz Okręgowy Inspektorat Pracy

Dodano: 15 marca 2022
1:33 minut
Rada popiera wnioski legislacyjne PIP

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła wraz ze współpracownikami w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 15 marca 2022 r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie wniosków legislacyjnych de lege ferenda, zgłaszanych przez Głównego Inspektora Pracy.

Rada Ochrony Pracy szczególną uwagę zwróciła na wnioski odnoszące się do przepisów bhp, mających bezpośredni wpływ na poziom ochrony życia i zdrowia pracowników. W ocenie ROP zasadna jest także rekomendacja Głównego Inspektora Pracy obejmująca taką nowelizację przepisów prawa, która urealniłaby ciążący na pracodawcach obowiązek zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego (niezwłoczne zgłoszenie). Poparcie zyskało również stanowisko inspekcji, wyrażone w rekomendacjach, że upoważnienie inspektora pracy do przeprowadzenia kontroli powinno mieć charakter stały, a nie doraźny i ograniczony różnymi dodatkowymi rygorami.

Ponadto przedmiotem obrad Rady Ochrony Pracy były m.in. „Nowe formy świadczenia pracy, w tym gospodarka platformowa, robotyzacja, algorytmizacja a warunki pracy i równowaga praca - życie”.

Nie ulega wątpliwości, że nietypowe formy zatrudnienia będą coraz popularniejsze na rynku pracy. Nowe formy świadczenia pracy nie dają przyzwolenia na wyzysk, ale niestety stwarzają takie możliwości. Często przewaga konkurencyjna platform nad tradycyjnymi modelami biznesowymi wynika właśnie z obejścia przepisów prawa pracy. Dlatego też tak istotne jest rozpoczęcie debaty publicznej oraz prac legislacyjnych nad uregulowaniem elastycznych form zatrudnienia

– podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Problematykę nowych form świadczenia pracy z perspektywy doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił Bartosz Kopeć, wicedyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy.

W posiedzeniu uczestniczyli Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, Wojciech Gonciarz, dyrektor Departamentu Prawnego GIP oraz Artur Sobota, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu