Ви знаходитесь на сайті Державної інспекції праці

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Pracy, z siedzibą ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy jest Pan Robert Ruciński, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gip.pip.gov.pl
  Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Główny Inspektorat Pracy. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy przyjmowanie różnego rodzaju zgłoszeń, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do PIP poprzez e-formularz, mailowo lub innej przyjętej formie.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
  1. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10  Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy;
  2. na podstawie zawartych umów, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. inne jednostki organizacyjne PIP,
  2. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  3. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między ogranami lub podmiotami publicznymi.
 6. Okres przechowywania danych reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Państwowej Inspekcji Pracy stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/18 Głównego Inspektora Pracy z dnia 15 października 2018 r.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
пошук

logo ukr

Menu